OBWIESZCZENIE ICP-17-2023 PSGaz. - budowa sieci gazowej - Wasilków

Wasilków, 18.09.2023 r.

BGGN.6733.17.2023.SK.4

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Wasilkowa

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej na dz. nr ewid.: 1225, 1324, 1322/5, 1325/7, 1325/8, 1323/6, 1323/5 i 1323/4 w obr. geod. Wasilków gm. Wasilków.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r., poz. 275 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez PSG Sp. z o.o., pełnomocnik – Monika Jamiołkowska, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j.w.

Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Przed upływem tego terminu strony mogą w formie oświadczenia zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi ww. oświadczenia przez ostatnią ze stron, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszcza się:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

  2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Dodana: 18 wrzesień 2023 08:29

Zmodyfikowana: 18 wrzesień 2023 08:30