ICP-34-21 PGE-Kulenko.A.-budowa linii SN i nN Studzianki

Wasilków, 23.07.2021 r.

BGGN.6733.34.2021.SK.6


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Wasilkowa

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN i nN, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, słupów nN oraz złączy kablowych nN, zlokalizowanej na dz. nr ewid.: 1168/2, 1167/2, 1167/1, 1168/1, 1170/1, 1171/1, 1172/1, 1173/1, 1174/1, 1175/1, 1176/1, 1177/1, 1178/3, 1179/1, 1180/1, 1181/1, 1182/1, 1183/1, 1185/3, 1186/1, 1187/1, 1188/3, 1189/1, 1189/3, 1190/5, 1190/3, 1191/1, 1192/1, 1193/1, 1194/1, 1195/3, 1091/9, 1091/8, 1093/7, 1093/8, 1095/4 oraz 82/4 w obr. geod. Studzianki gm. Wasilków.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021r. Poz. 741 z późn.zm.) oraz art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r., poz. 735 z późn.zm.) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, pełnomocnik ‑ Adam Kulenko, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji j.w.

Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Przed upływem tego terminu strony mogą w formie oświadczenia zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi w/w oświadczenia przez ostatnią ze stron, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.


Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Obwieszczenie umieszcza się:

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Dodana: 26 lipiec 2021 11:40

Zmodyfikowana: 26 lipiec 2021 11:40

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2021-07-26

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2021-07-26

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2021-07-26

Rejestr zmian