Obwieszczenie Burmistrza Wasilkowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego części obszaru miejscowości Jurowce, gmina Wasilków

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wasilkowie uchwały Nr XX/206/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miejscowości Jurowce, gmina Wasilków w granicach terenu obejmującego działkę o nr 1066 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową z usługami.

BGGN.6721.2.2020.BG                                                    Wasilków, 18 czerwca 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WASILKOWA

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miejscowości Jurowce, gmina Wasilków

            Na   podstawie   art.  17 pkt  1 ustawy  z  dnia  27  marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam  o  podjęciu  przez  Radę  Miejską  w Wasilkowie uchwały Nr XX/206/20 z dnia  27 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miejscowości Jurowce, gmina Wasilków w granicach terenu obejmującego działkę o nr 1066 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową z usługami.

            Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) plan sporządzany  w wyniku uchwały Nr XX/206/20 zostanie poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko i do sporządzanego planu zostanie opracowana prognoza oddziaływania na środowisko.

 Z dokumentacją można zapoznać się w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Wasilkowie w godzinach pracy Urzędu.

Wnioski w ww. sprawach można wnosić w terminie do 17 lipca 2020 r., w formie:

  • pisemnej (na adres: Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków),
  • ustnej do protokołu ( w siedzibie Urzędu, pokój nr 4),
  • drogą elektroniczną (pod adresem: kancelaria@wasilkow.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę oraz adres wnioskodawcy, a także przedmiot wniosku wraz z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Wasilkowa.

 

                                              

 

                                                                                                                          Burmistrz Wasilkowa

Dodana: 18 czerwiec 2020 09:30

Zmodyfikowana: 18 czerwiec 2020 09:30