Obwieszczenie Burmistrza Wasilkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów gminy Wasilków przeznaczonych pod powierzchniową eksploatację kruszywa naturalnego

BGGN.6721.4.2019.BG

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów gminy Wasilków przeznaczonych pod powierzchniową eksploatację kruszywa naturalnego

 w  Studziankach

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów gminy Wasilków przeznaczonych pod powierzchniową eksploatację kruszywa naturalnego w Studziankach, uchwalonego   uchwałą  Nr IX/66/03  Rady  Miejskiej  w  Wasilkowie z dnia 26 czerwca 2003 r., polegającej na wprowadzeniu zmiany w treści tej uchwały, w zakresie zmiany kierunku rekultywacji terenu poeksploatacyjnego z leśnego na rolny. Zmieniany plan dotyczy części działek  nr 64/7 i 64/8 w obrębie geodezyjnym Studzianki.

Ww. projekt będzie wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 7 sierpnia do 29 sierpnia 2020 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, 16-010 Wasilków, w godzinach jego pracy oraz będzie dostępny na stronie internetowej https://www.wasilkow.pl/ i na stronie BIP https://bip.wasilkow.pl/.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wniesione w formie papierowej do Burmistrza Wasilkowa na adres:

Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, ustnie do protokołu lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: kancelaria@wasilkow.pl lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia

7 września 2020 r.

Burmistrz Wasilkowa

Dodana: 30 lipiec 2020 15:31

Zmodyfikowana: 30 lipiec 2020 15:31