Obwieszczenie Burmistrza Wasilkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Wasilkowa ("Lisia Góra") - etap I

 

                                                                                                          Wasilków, 09.07.2020 r.

BGGN.6721.2.2018.BG

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Wasilkowa

(„Lisia Góra”) – etap I

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)

oraz art. 39 ust. 1, art. 40, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) w ramach

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego części terenu miasta Wasilkowa („Lisia Góra”) – etap I, obejmującego obszar położony w środkowej części miasta w rejonie ulic Wojtachowskiej i Kruczej.

Ww. projekt i prognoza oddziaływania na środowisko będą wyłożone w terminie od 17 lipca do 14 sierpnia 2020 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego

w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, 16-010 Wasilków, w godzinach jego pracy oraz dostępne na stronie internetowej https://www.wasilkow.pl/

i na stronie BIP https://bip.wasilkow.pl/ .

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 21 lipca 2020 r. o godz. 15.00 w Sali Konferencyjnej

Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, 16-010 Wasilków.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wniesione w formie papierowej do Burmistrza Wasilkowa na adres:

Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, ustnie do protokołu lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji

elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: kancelaria@wasilkow.pl lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska

albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.

 

 

                                                                                  Burmistrz Wasilkowa

Dodana: 9 lipiec 2020 11:12

Zmodyfikowana: 9 lipiec 2020 11:12