Ogłoszenie - nabór na stanowisko Głównego Księgowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie

OGŁOSZENIE

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie

ogłasza nabór na stanowisko

Głównego Księgowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie

 1. Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

6) spełnia jeden z poniższych warunków:

- ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości,

-ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej

6- letnią praktykę w księgowości.

2. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na podobnym stanowisku lub na stanowisku samodzielnej księgowej,

2) znajomość prawa z zakresu finansów, rachunkowości, zamówień publicznych, ZUS-u

i podatków,

3) znajomość klasyfikacji budżetowej, zasad księgowości,

4) obsługa komputera i znajomość programu: Symfonia, Kadry, Płace, Płatnik, GUS, Bank,

5) predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, zaangażowanie, systematyczność,

rzetelność, umiejętność organizacji pracy, dyspozycyjność.

 1. Warunki pracy:

  1) wymiar czasu pracy – pełny etat,

  2) miejsce pracy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie,

  3) początek zatrudnienia – 01 marca 2016r.,

  4) pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony z możliwością zatrudnienia

  w przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

 2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Głównego Księgowego

1) prowadzenie rachunkowości jednostki,

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3) rozliczenie wypłat wynagrodzeń, składek ZUS, podatku, list płac i innych kwot,

4) sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS,

5) sporządzanie sprawozdawczości,

6) sporządzanie projektu rocznego planu,

7) bieżąca realizacji budżetu,

8) dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

9) dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

10) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,

11) prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży oraz sporządzanie miesięcznej deklaracji podatku od towaru i usług VAT,

12) sporządzanie bilansu zakładu,

13) prowadzenie ewidencji majątkowej zakładu.

5. Oferty kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) CV i list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,

2) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

4) kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu,

5) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku urzędniczym,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione: przeciwko mieniu,

przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych

oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za

przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 1. Termin i miejsce składania ofert

1. Dokumenty należy składać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie ul. Białostocka 7 pok 21 – I piętro, w poniedziałek, środę, czwartek, i piątek w godz. 7.30-15.30, we wtorki, 8.00-16.00 , w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz numerem telefonu z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko Główny Księgowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 luty 2019 r. (do godz. 15:00). Dokumenty wysłane przesyłką pocztową muszą być dostarczone do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie do dnia 29 luty 2016 r. do godz. 15:00. Dokumenty dostarczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

2. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 01 marca 2016 r. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz tablicy ogłoszeń Urzędu. Dokumenty osób niezakwalifikowanych można będzie odebrać osobiście w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodana: 18 luty 2016 15:39

Zmodyfikowana: 18 luty 2016 15:39