OBWIESZCZENIE - budowa gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr ewid. 2475 i 3759/3 w Wasilkowie

Wasilków 09.03.2016r.

 BGGN.6733.2.2016.K.3

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

           Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn.zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na dz. nr ewid. 2475 i 3759/3 w Wasilkowie do zasilenia budynku mieszkalnego.

            Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie, w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

            Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

 

Dodana: 10 marzec 2016 11:52

Zmodyfikowana: 10 marzec 2016 11:58