ZAWIADOMIENIE o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wasilków, 23.03.2020 r.

 

 

BGGN.6220.31.2019.BK

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

            Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Firmy SUKCES TECHNOLOGY GROUP DZIEMIAŃCZUK sp. j. w Wasilkowie działającej przez pełnomocnika Pana Artura Grzegorza Dziedzia z dnia 29.11.2019 r. w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku hali magazynowej realizowanego na działkach o nr ewid. 6083/2, 6083/1, 6082/2, 6082/1 położonych przy ul. Produkcyjnej w Wasilkowie, gm. Wasilków, powiat  białostocki,  województwo  podlaskie,

 

informuję o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania przedmiotowej decyzji.

 

            Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 4 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 830 do 1530, wtorek od 900 do 1700)

 

            W związku z powyższym informuję o uprawnieniach stron postępowania do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

 

            Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszej wiadomości.

             

            Brak wniosków i uwag w przewidzianym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.

 

           

 

Sprawę prowadzi:

Dodana: 25 marzec 2020 09:59

Zmodyfikowana: 25 marzec 2020 09:59