ZAWIADOMIENIE o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej ORANGE „96401 Wasilków_Supraślska” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna oraz wewnętrzną linią zasilania na dz. ewid. 1059/47, obręb Wasilków.

Wasilków, 17.07.2020 r.

 

 

BGGN.6220.4.2020.BK

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

            Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek ORANGE Polska S. A. al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, działającej przez pełnomocnika Pana Grzegorza Gąsiorowskiego z dnia 16.03.2020 r. w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej ORANGE „96401 Wasilków_Supraślska” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna oraz wewnętrzną linią zasilania na dz. ewid. 1059/47, obręb Wasilków, gm. Wasilków, powiat  białostocki,  województwo  podlaskie,

 

informuję o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania przedmiotowej decyzji.

 

         Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 4 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 830 do 1530, wtorek od 900 do 1700) po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie pod numerem 85-718-54-00 w. 026, z uwagi na obowiązujący stan epidemii.

 

         W związku z powyższym informuję o uprawnieniach stron postępowania do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

 

         Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszej wiadomości.

          

         Brak wniosków i uwag w przewidzianym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.

        

 

Sprawę prowadzi:

Beata Kozłowska – tel. 85 718 54 00 wew. 026

Dodana: 22 lipiec 2020 11:14

Zmodyfikowana: 22 lipiec 2020 11:14