OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingów naziemnych i podziemnych wraz z dojazdami do zespołu 11 budynków mieszkalnych wielorodzinnych po 20 mieszkań w każdym, realizowanego na działkach o nr ewid. 1624/6, 1624/7, 1624/8, 1624/9, 1624/10, 1624/12, 1624/13, 1624/14, 1624/15, 1624/16, 1624/17, 1624/18, 1624/19, 1624/20, 1624/21, 1624/22, 1624/23, 1624/24, 1624/25, 1624/26, 1624/27, 1624/28, 1624/29, 1624/30, 1624/31, 1624/32, 1624/33, 1624/34, 1624/35, 1624/36, 1624/37, 1624/38, 1624/39, 1624/40, 1624/41, 1624/42, 1624/43, 1624/44, 1624/45, 1624/46, 1624/47, 1624/48, 1624/49, 1624/50, 1624/51, 1624/52, 1624/53, 1624/54, 1624/55, 1624/56, 1624/57, 1624/58, 1624/59, 1624/60, 1624/61, 1624/62, 1624/63, 1624/64, 1624/66, 1624/68, 1624/70 położonych w przy ul. Supraślskiej i Niemeńskiej w Nowodworcach, gmina Wasilków

 Wasilków, 28.08.2020 r.

 

BGGN.6220.19.2020.BK

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)

 

zawiadamiam strony postępowania,

 

że na wniosek z dnia 17.08.2020 r. firmy KALTER NIERUCHOMOSCI Sp. z o. o.  działającej przez pełnomocnika Pana Stanisława Juszkiewicza zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingów naziemnych i podziemnych wraz z dojazdami do zespołu 11 budynków mieszkalnych wielorodzinnych po 20 mieszkań w każdym, realizowanego na działkach o nr ewid. 1624/6, 1624/7, 1624/8, 1624/9, 1624/10, 1624/12, 1624/13, 1624/14, 1624/15, 1624/16, 1624/17, 1624/18, 1624/19, 1624/20, 1624/21, 1624/22, 1624/23, 1624/24, 1624/25, 1624/26, 1624/27, 1624/28, 1624/29, 1624/30, 1624/31, 1624/32, 1624/33, 1624/34, 1624/35, 1624/36, 1624/37, 1624/38, 1624/39, 1624/40, 1624/41, 1624/42, 1624/43, 1624/44, 1624/45, 1624/46, 1624/47, 1624/48, 1624/49, 1624/50, 1624/51, 1624/52, 1624/53, 1624/54, 1624/55, 1624/56, 1624/57, 1624/58, 1624/59, 1624/60, 1624/61, 1624/62, 1624/63, 1624/64, 1624/66, 1624/68, 1624/70 położonych w przy ul. Supraślskiej i Niemeńskiej w Nowodworcach, gmina Wasilków, powiat białostocki, województwo podlaskie.

 

            Przedsięwzięcie zostało zaliczone przez inwestora do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 58 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

 

Jednocześnie informuję, że tutejszy organ zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a  w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

            Wszelkie informacje dotyczące postępowania dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego         w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 4 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, wtorki od 900 do 1700).

 

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. organ będzie zawiadamiał strony o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie umieszczone na tablicy ogłoszeń w miejscu inwestycji, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl.

 

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska – tel. 85 718 54 00 wew. 026

Dodana: 9 wrzesień 2020 13:40

Zmodyfikowana: 9 wrzesień 2020 13:40