Obwieszczenie Burmistrza Wasilkowa o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wasilków, 30.10.2023 r.

OŚGO.6220.10.2023.BK

 

ZAWIADOMIENIE

 

            Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek z dnia 14.06.2023 r. w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Zbieraniu i przetwarzaniu (recykling) odpadów innych niż niebezpieczne oraz produkcja kruszywa z recyklingu na części działki o nr ewid. 334/222, obręb Wasilków, położonej przy ul. Wojtachowskiej w Wasilkowie,

 

informuję o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania przedmiotowej decyzji.

 

         Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 10 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 830 do 1530, wtorek od 900 do 1700) lub uzyskać informacje pod numerem  telefonu: 85-718-54-00 w. 040.

 

         W związku z powyższym informuję o uprawnieniach stron postępowania do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

 

         Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszej wiadomości.

 

        

         Brak wniosków i uwag w przewidzianym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.

        

 

 

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska – tel. 85 718 54 00 wew. 040

Dodana: 2 listopad 2023 09:54

Zmodyfikowana: 2 listopad 2023 09:54