OBWIESZCZENIE Burmistrza Wasilkowa o wydanej decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingów naziemnych i podziemnych wraz z dojazdami do zespołu 11 budynków mieszkalnych wielorodzinnych po 20 mieszkań w każdym, realizowanego na działkach o nr ewid. 1624/6 - 1624/70 położonych przy ul. Supraślskiej i Niemeńskiej w Nowodworcach, gm. Wasilków.

Wasilków, 09.02.2021 r.

BGGN.6220.19.2020.BK

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 09.02.2021 r. została wydana decyzja znak: BGGN.6220.19.2020.BK o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie parkingów naziemnych i podziemnych wraz z dojazdami do zespołu 11 budynków mieszkalnych wielorodzinnych po 20 mieszkań w każdym, realizowanego na działkach o nr ewid. 1624/6, 1624/7, 1624/8, 1624/9, 1624/10, 1624/12, 1624/13, 1624/14, 1624/15, 1624/16, 1624/17, 1624/18, 1624/19, 1624/20, 1624/21, 1624/22, 1624/23, 1624/24, 1624/25, 1624/26, 1624/27, 1624/28, 1624/29, 1624/30, 1624/31, 1624/32, 1624/33, 1624/34, 1624/35, 1624/36, 1624/37, 1624/38, 1624/39, 1624/40, 1624/41, 1624/42, 1624/43, 1624/44, 1624/45, 1624/46, 1624/47, 1624/48, 1624/49, 1624/50, 1624/51, 1624/52, 1624/53, 1624/54, 1624/55, 1624/56, 1624/57, 1624/58, 1624/59, 1624/60, 1624/61, 1624/62, 1624/63, 1624/64, 1624/66, 1624/68, 1624/70 położonych przy ul. Supraślskiej i Niemeńskiej w Nowodworcach, gm. Wasilków, powiat białostocki.

 

         Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

         Zgodnie z art. 49 kpa. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, wtorki od 900 do 1700, wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie pod numerem 85-718-54-00 w. 026, z uwagi na obowiązujący stan epidemii.

 

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska– tel. 85 718 54 00 wew. 026

Dodana: 11 luty 2021 11:25

Zmodyfikowana: 11 luty 2021 11:25