OBWIESZCZENIE Burmistrza Wasilkowa o umorzeniu postępowania .

Wasilków, 12.07.2021 r.

 

BGGN.6220.3.2021.BK

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o umorzeniu postępowania

 

 

            Na podstawie art. 105 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam wszystkie strony o wydaniu decyzji znak: BGGN.6220.3.2021.BK z dnia 12.07.2021 r. umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na  budowie 27  budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej wraz z  towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach o nr ewid. 1111/3, 1111/8, 1111/9 w Jurowcach i 503/4 w m. Wasilków, gm. Wasilków, powiat białostocki, województwo podlaskie.

 

            Wszelkie informacje dotyczące postępowania dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 4 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, wtorki od 900 do 1700).

           

            Zgodnie z art. 49 kpa. w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

           

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska – tel. 85 718 54 00 wew. 026

 

Dodana: 23 lipiec 2021 14:48

Zmodyfikowana: 23 lipiec 2021 14:48