OBWIESZCZENIE Burmistrza Wasilkowa o odwołaniu Inwestora od decyzji środowiskowej.

 Wasilków, 14.03.2023 r.

 

BGGN.6220.36.2020.BK

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z poźn. zm.) informuję, że wpłynęło odwołanie Inwestora od decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego, garażu na samochody osobowe, obory na bydło mięsne (hodowla na głębokiej ściółce na 39 DJP) ze zjazdem i infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce o nr ewid. 816 położonej w Studziankach, gm. Wasilków.

         Zgodnie z art. 133 ww. ustawy akta sprawy wraz z odwołaniem zostały przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3.

         Jednocześnie informuję, że tutejszy organ nie znalazł podstaw do zastosowania art. 132 K.p.a.

 

 

        

 

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska – tel. 85 718 54 00 wew. 040

 

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono:

 

 

  1. Biuletyn informacji publicznej pod adresem: bip.wasilkow.pl

 

  1. Tablica ogłoszeń zewnętrzna, wewnętrzna, w miejscu inwestycji, dnia: ….................... podpis:

 

Dodana: 14 marzec 2023 17:36

Zmodyfikowana: 14 marzec 2023 17:36