OBWIESZCZENIE Burmistrza Wasilkowa o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wasilków, 20.02.2023 r.

BGGN.6220.36.2020.BK

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

 

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 20.02.2023 r. została wydana decyzja: znak BGGN.6220.36.2020.BK o  odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie budynku mieszkalnego, garażu na samochody osobowe, obory na bydło mięsne (hodowla na głębokiej ściółce na 39 DJP) ze zjazdem i  infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce o nr ewid. 816 położonej w Studziankach, gm. Wasilków.

 

            Stronom postępowania służy prawo odwołania od postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Wasilkowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

            Zgodnie z art. 49 kpa. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w pokoju nr 10, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, wtorki od 9.00 do 17.00 lub telefonicznie pod numerem 85-718-54-00 w. 040.

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy o.o.ś. oraz art. 49 kpa - niniejsze obwieszczenie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w miejscu inwestycji, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl.

 

Sprawę prowadzi: Beata Kozłowska– tel. 85 718 54 00 wew. 040

Dodana: 24 luty 2023 10:22

Zmodyfikowana: 24 luty 2023 10:22