XXXIII sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie - 25 maja 2017 roku o godz. 15.00

 

O G Ł O S Z E N I E

 

                     Informuję, iż w dniu 25 maja 2017 roku, o godzinie 15-ej w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7,w sali konferencyjnej, na parterze

odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami Rady Miejskiej.
 3. Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony na okres 15 lat.
 6. Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w placówkach przedszkolnych i szkołach prowadzonych przez Gminę Wasilków.
 7. Uchwała w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Animacji Kultury w Wasilkowie.
 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie za 2016 rok.
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie za 2016 rok.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Sprawy różne.
 12. Przyjęcie protokołu z XXXII z sesji Rady Miejskiej.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Obrady sesji są jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu.

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

 Piotr Adam Półtorak

Dodana: 16 maj 2017 14:04

Zmodyfikowana: 22 maj 2017 15:07