XXXII sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie - 27 kwietnia 2017 roku o godz. 15.00

O G Ł O S Z E N I E

                                                  

Informuję, iż w dniu 27 kwietnia 2017 roku, o godzinie 15-ej
w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, w sali konferencyjnej,
na parterze odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami Rady Miejskiej. 
 3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Wodociągom Białostockim" Sp. z o. o. w Białymstoku taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
 4. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.
 5. Uchwała w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Wasilków i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty.          
 6. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Sochonie.
 7. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nowodworce.
 8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie za 2016 r.
 9. Informacja o zasobach pomocy społecznej.
 10. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie za 2016r.
 11. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi za rok 2016.       
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Sprawy różne.
 14. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

 

 Obrady sesji są jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Adam Półtorak

Dodana: 20 kwiecień 2017 09:13

Zmodyfikowana: 20 kwiecień 2017 11:33