XXXI sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie - 30 marca 2017 roku o godz. 15.00

O G Ł O S Z E N I E

 

                     Informuję, iż w dniu 30 marca 2017 roku, o godzinie 15-ej
w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, w sali konferencyjnej,
na parterze odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1418 B na odcinku Mostek – Rybniki”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1428 B w Dąbrówkach (odcinek ok. 603 mb) -etap I”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1418 B w m. Rybniki (długość odcinka ok. 500 mb).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa 2 szt. przepustów pod drogą powiatową nr 1427 B na ul. Gajnej w Wasilkowie”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie budowy drogi krajowej S 19 na odcinku Białystok – Augustów oraz Korycin – Kuźnica.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wasilków w 2017 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych
  w Gminie Wasilków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2017-2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Sprawy różne.
 18. Przyjęcie protokołu z XXX z sesji Rady Miejskiej.
 19. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Obrady sesji są jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Piotr Adam Półtorak

Dodana: 21 marzec 2017 16:55

Zmodyfikowana: 21 marzec 2017 16:55