XVII sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w dniu 30 grudnia 2015 roku, o godzinie 15-ej w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7, w sali konferencyjnej, na parterze odbędzie się
XVII sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami Rady Miejskiej.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2016 – 2023.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016r.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/25/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Wasilków jest organem prowadzącym.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/224/12 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 11 października 2012 r. w sprawie wysokości oraz zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Wasilków.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1428B w miejscowości Studzianki – Etap II”.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1393B na odcinku Leńce – Jurowce”.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1428B Wasilków – Studzianki w m. Dąbrówki”.

 12. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2016 r.

 13. Zapytania i wolne wnioski.

 14. Sprawy różne.

 15. Zamknięcie obrad sesji.

Obrady sesji są jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Adam Półtorak

Projekty Uchwał zamieszczone są w załącznikach poniżej:

Dodana: 22 grudzień 2015 14:52

Zmodyfikowana: 22 grudzień 2015 15:56