Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej dnia 25 kwietnia 2017 roku o godz. 15.30

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Informuję, iż w dniu 25 kwietnia 2017 roku o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7,
sala konferencyjna parter, odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

 

Tematy posiedzenia:

 

  1. Analiza działania systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.
  2. Utrzymanie czystości na terenie gminy i przygotowanie terenów zielonych i rekreacyjno – sportowych do sezonu.
  3. Sprawozdanie z działalności ZGK w Wasilkowie za 2016 rok.
  4. Opiniowanie projektów uchwał przedłożonych na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  5. Sprawy różne.

 

 

Posiedzenie komisji jest jawne.

Zaprasza się mieszkańców do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji.

 

 

   Przewodnicząca Komisji

                           Dominika Jocz

Dodana: 20 kwiecień 2017 08:23

Zmodyfikowana: 20 kwiecień 2017 08:23