Porządek obrad sesja LXXVI

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Sprawdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
5. Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 r.
6. Uchwała w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia prof. Haliny Krukowskiej w Wasilkowie.
7. Uchwała w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia na lata 2023-2025 w gminie Wasilków.
8. Uchwała w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 3098/4 o pow. 0,0985 ha, położonej w Wasilkowie.
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.
10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miejscowości Studzianki, gmina Wasilków, pomiędzy ulicą Spółdzielczą a Białostocką.
11. Sprawy różne.
12. Interpelacje i zapytania Radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
14. Przyjęcie protokołu LXXV sesji Rady Miejskiej.
15. Zamknięcie obrad sesji.

Dodana: 30 maj 2023 16:39

Zmodyfikowana: 30 maj 2023 16:39