Porządek obrad sesja LXXV

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Sprawdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
5. Sprawy różne.
6. Informacja o zasobach pomocy społecznej.
7. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie za 2022 r.
8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi za rok 2022.
9. Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 r.
10. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2023-2037.
11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowych na 2023 r.
12. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LVI/501/22 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Wasilków na lata 2022-2023.
13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 16 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych publicznym przedszkolom niebędącym przedszkolami specjalnymi, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.
14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepublicznym przedszkolom niebędącym przedszkolami specjalnymi, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.
15. Uchwała w sprawie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 10 lat.
16. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/332/21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
17. Uchwała w sprawie pokrycia w 2023 r. części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
18. Stanowisko w sprawie lokalizacji XYLOPOLIS Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie.
19. Interpelacje i zapytania Radnych.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
21. Przyjęcie protokołu LXXIV sesji Rady Miejskiej.
22. Zamknięcie obrad sesji.

Dodana: 26 kwiecień 2023 09:56

Zmodyfikowana: 26 kwiecień 2023 09:56