Porządek obrad sesja LXXIV

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Sprawdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
5. Sprawy różne.
6. Informacja o możliwości dofinansowania przedszkoli publicznych i niepublicznych działających na terenie Gminy Wasilków.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku.
8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za 2022 rok wraz z przedstawieniem potrzeb związanych z realizacją zadań na rok 2023.
9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie za 2022 r.
10. Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 r.
11. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2023-2037.
12. Uchwała w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu.
13. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wasilków przez podmioty inne niż Gmina Wasilków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 4003/17 o powierzchni 0,1530 ha, położonej w obrębie Wasilków gm. Wasilków.
15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 6011/3 o powierzchni 0,0991 ha, położonej w obrębie Wasilków gm. Wasilków.
16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 6011/4 o powierzchni 0,0888 ha, położonej w obrębie Wasilków gm. Wasilków.
17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 818/26 o powierzchni 1,5453 ha, położonej w obrębie Wasilków gm. Wasilków.
18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 418 o powierzchni 0,0901 ha, położonej w obrębie Jurowce gm. Wasilków.
19. Uchwała w sprawie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 10 lat.
20. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Wasilkowie.
21. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/260/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nowodworce.
22. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIII/585/23 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Wasilkowie i w Jurowcach.
23. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miejscowości Sochonie, gmina Wasilków, pomiędzy ulicą Polną a Spacerową.
24. Interpelacje i zapytania Radnych.
25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
26. Przyjęcie protokołu LXXIII sesji Rady Miejskiej.
27. Zamknięcie obrad sesji.

Dodana: 3 kwiecień 2023 10:44

Zmodyfikowana: 3 kwiecień 2023 10:44