Porządek obrad Sesja LXXIII

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Sprawdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 r.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej za 2022 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych za 2022 rok.
8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2022 r.
9. Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 r.
10. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2023-2037
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
12. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Wasilkowie i w Jurowcach.
13. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wasilków w 2023 r.
14. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia zadania publicznego Gminy Wasilków Miastu Białystok w sprawie zapewnienia opieki oraz utrzymania bezdomnych psów pochodzących z terenu Gminy Wasilków
15. Stanowisko w sprawie poparcia wniosku mieszkańców o zmianę organizacji ruchu drogowego na drodze krajowej nr S8.
16. Sprawy różne.
17. Interpelacje i zapytania Radnych.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
19. Przyjęcie protokołu LXX sesji Rady Miejskiej.
20. Przyjęcie protokołu LXXI sesji Rady Miejskiej.
21. Przyjęcie protokołu LXXII sesji Rady Miejskiej.
22. Zamknięcie obrad sesji.

Dodana: 24 luty 2023 08:20

Zmodyfikowana: 24 luty 2023 08:20