Porządek obrad Sesja LXX

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
5. Sprawy różne.
6. Uchwała w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wasilków na lata 2023-2025".
7. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2026.
8. Uchwała w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
9. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
10. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
11. Uchwała w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Rzeki Supraśl".
12. Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 r.
13. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2023-2037.
14. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowych na 2023 r.
15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Białystok porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Białystok zadań własnych Gminy w zakresie organizacji i prowadzenia systemu roweru publicznego.
16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 15 lat po umowie zawartej na czas oznaczony.
18. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa, gmina Wasilków w sąsiedztwie terenów kolejowych.
19. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa, gmina Wasilków pomiędzy terenami kolejowymi a ul. Wojtachowską i ul. Wielobranżową.
20. Interpelacje i zapytania Radnych.
21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
22. Przyjęcie protokołu LXVI sesji Rady Miejskiej.
23. Przyjęcie protokołu LXVII sesji Rady Miejskiej.
24. Przyjęcie protokołu LXVIII sesji Rady Miejskiej.
25. Przyjęcie protokołu LXIX sesji Rady Miejskiej.
26. Zamknięcie obrad sesji.

Dodana: 7 luty 2023 15:41

Zmodyfikowana: 7 luty 2023 15:41