wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia dz. 3608/3 o pow. 0,0237 ha Wasilków

 

Burmistrz Wasilkowa

podaje do publicznej wiadomości

W Y K A Z  NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Wasilków przeznaczonych do sprzedaży

 

 

  1. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Wasilkowa Nr 822/23 z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości.

 

Nr

działki

Pow.

 w ha

Cena nieruchomości w złotych

 

Położenie/

ulica

Klasa gruntu

Przeznaczenie w planie

Forma sprzedaży

Nr księgi wieczystej

3608/3

0,0237

 

47 000 zł  brutto

(VAT zw.)*

 

Wasilków

B -                 tereny mieszkaniowe

 

brak planu,

przeznaczenie      w studium uwarunkowań       i warunków zagospodarowania miasta i gminy Wasilków  - I-MN,MR,U -zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/ zagrodowa/usługi

przetarg ustny    nieograniczony

 

 

 

 

 

 

BI1B/00106237/1

 

 

 

 

Uwaga: osobom dla których przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. działki na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawyz dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) określa się 6 tygodniowy termin składania wniosków, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. 18.09.2023  r.

W/w wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na stronie internetowej www.bip.wasilkow.pl, w prasie lokalnej i tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

*Cena wywoławcza nieruchomości jest wartością brutto - VAT zw. na podstawie art. 43 ust. 2 pkt. 9 ustawy  o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. Dz. U. z 2023 r., poz. 1059.

 

 

 

Wasilków, 14.09.2023 r.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Iwona Haponik

 85 7185400 w. 024

Dodana: 18 wrzesień 2023 09:06

Zmodyfikowana: 18 wrzesień 2023 09:10