wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- udz. 1/4 w dz. 131 obręb Wólka Przedmieście gm. Wasilków- tryb ograniczony do współwłaścicieli

                                                                                     Burmistrz Wasilkowa

                                                                                     podaje do publicznej wiadomości

                                                                                    W Y K A Z  NIERUCHOMOŚĆI

                                                                                     stanowiących własność Gminy Wasilków przeznaczonych do sprzedaży

 

  1. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 385/2021 Burmistrza Wasilkowa z dnia 22.02.2021 r.  w sprawie zbycia nieruchomości.

 

Nr

działki

Pow.

 w ha

Cena nieruchomości       w złotych

 

Położenie

ulica

Przeznaczenie w planie

Forma sprzedaży

Nr księgi wieczystej

udział 1/4   dz. 131

 

 

0,2000

 

40 000 zł + 23% VAT

Wólka Przedmieście

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

przetarg ustny ograniczony do współwłaścicieli

 

 

Uwaga: osobom dla których przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. działek na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) określa się 6 tygodniowy termin składania wniosków, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj.26.07.2021 r.

W/w wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na stronie internetowej, w prasie lokalnej i tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

Wasilków, dnia 22.02.2021 r.

 

Sprawę prowadzi : Iwona Haponik

85 7185400 w. 024

Dodana: 23 lipiec 2021 11:28

Zmodyfikowana: 23 lipiec 2021 11:28