wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- dz. 246 obręb Sochonie gm. Wasilków

                                                                                           Burmistrz Wasilkowa

                                                                                        podaje do publicznej wiadomości

                                                                                      W Y K A Z  NIERUCHOMOŚĆI

                                                                  stanowiących własność Gminy Wasilków przeznaczonych do sprzedaży

 

  1. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Wasilkowie Nr XVIII/199/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości:

 

Nr

działki

Pow.

 w ha

Cena nieruchomości                             w złotych

 

Położenie

ulica

Przeznaczenie w planie

Forma sprzedaży

Nr księgi wieczystej

246

 

 

0,1414

 

150 000 zł + 23% VAT

Sochonie gm. Wasilków

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar objęty decyzją o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz      z niezbędną infrastruktura techniczną.

 

przetarg ustny nieograniczony

BI1B/00055316/6

 

 

Uwaga: osobom dla których przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. działek na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) określa się 6 tygodniowy termin składania wniosków, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. 15.07.2021 r.

W/w wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni na stronie internetowej, w prasie lokalnej i tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

Wasilków, dnia 12.07.2021 r.

 

 

 

 

Sprawę prowadzi : Iwona Haponik  85 7185400 w. 024

Dodana: 14 lipiec 2021 14:43

Zmodyfikowana: 14 lipiec 2021 14:43