wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Wasilków - bezprzetargowo

 

     Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 13/2024    

                                                                              Burmistrza Wasilkowa  

                                                                                             z dnia 05.06.2024 r.        

w sprawie nieruchomości przeznaczonej  do dzierżawy dla dotychczasowego dzierżawcy

 

 

 

Burmistrz Wasilkowa

podaje do publicznej wiadomości

 

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

 

 

Nr

działki

Pow.

 w ha

Nr KW

Położenie/

ulica

Przeznaczenie w planie

Forma dzierżawy

Roczna stawka czynszu

1026

0,2700 ha

BI1B/00054622/7

Wasilków

gm. Wasilków

 

podjęta uchwała intencyjna NR VI/75/19 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowani a przestrzennego części obszaru miasta Wasilków                          w rejonie ul. Supraślskiej – teren pod zabudowę usługową, produkcyjną     i wytwórczą.

 

bezprzetargowo

675 zł + należny podatek VAT (opłata proporcjonalna do ilości miesięcy, zgodnie  z umową)

 

Do powyższych nieruchomości zastosowanie ma §1 ust. 5 Zarządzenia Nr 767/2023 Burmistrza Wasilkowa  z dnia 17 maja 2023 r., w sprawie stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Wasilków.

 

Ww. wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni w prasie lokalnej, na stronie www.bip.wasilkow.pl  i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

 

 

 

 

 

Wasilków, dnia 05.06.2024 r.

Dodana: 6 czerwiec 2024 08:39

Zmodyfikowana: 5 czerwiec 2024 14:45