WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY BEZPRZETARGOWO DZ. 1207/2 O POW. 0,0742 HA POŁOŻONEJ W WASILKOWIE

                                                                                                                    Załącznik do Zarządzenia Nr 242/2020

                                                                                                                   Burmistrza Wasilkowa z dnia 14 maja 2020 r.

                                                                                               w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 

 

 

 

                                                                          Burmistrz Wasilkowa

                                                                   podaje do publicznej wiadomości

                                                                   W Y K A Z  NIERUCHOMOŚĆI

                                           stanowiących własność Gminy Wasilków przeznaczonych do zbycia

 

 

Nr

działki

Pow.

 w ha

Cena nieruchomości w złotych

 

Położenie

ulica

Przeznaczenie w planie

Forma sprzedaży

Nr księgi wieczystej

 

1207/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0742

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 000 zł +  23 % VAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wasilków

ul. Nadawki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brak planu

 

 

 

 

 

 

bezprzetargowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BI1B/00162977/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA:

Uwaga: osobom przysługującym pierwszeństwo w nabyciu w/w działek na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy         

o gospodarce nieruchomościami określa się 6 tygodniowy termin składania wniosków, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj.18.05. 2020 r.

 

 

 

Ww. wykaz jest zamieszczony na okres 21 dni w prasie lokalnej, na stronie www.bip.wasilkow.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

 

Wasilków,  15.05.2020 r.

Sprawę prowadzi: Iwona Haponik

85 7185400 w. 024

Dodana: 18 maj 2020 08:25

Zmodyfikowana: 18 maj 2020 08:25