OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM DO współwłaścicieli NA NIERUCHOMOŚć POŁOŻONĄ W OBRĘBIE Dąbrówki GM. WASILKÓWM - DZ 187/1 POW. 0,2827 HA

                                                                                                                               OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

           Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z  dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U z 2014 r., poz. 1490),

 

Burmistrz Wasilkowa ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony do współwłaścicieli  na sprzedaż 5/40 udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, położonej w obrębie Dąbrówki gm. Wasilków, dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku prowadzona jest księga wieczysta Nr BI1B/00092298/4, oznaczonej jako działka o numerze  geodezyjnym 187/1 o powierzchni 0,2827ha – cena wywoławcza 29 300 zł + Vat 23%, który zostanie doliczony do ceny osiągniętej w przetargu - wadium wynosi 2930 zł.

 

Obszar przedmiotowej nieruchomości nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

                                                             Przetarg odbędzie się dnia 17 marca 2021 r. o godz. 1000 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

 

Wadium w wysokości podanej powyżej należy wpłacić do dnia 12 marca 2021 r. przelewem na konto PKO BP  Nr 63 1020 1332 0000 1302 1249 3872  w tytule podając numer geodezyjny działki. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne 1% ceny wywoławczej.

Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.

Osoby prawne podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny wypis  z Krajowego Rejestru Sądowego wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej, pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemne z poświadczonym notarialnie podpisem. Małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej powinien przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający zniesienie współwłasności ustawowej małżeńskiej, a w przypadku nabywania do majątku osobistego pisemnego oświadczenia współmałżonka, iż środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu.

 

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Cenę za nabycie nieruchomości należy uiścić w terminie nie krótszym niż 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego. Koszt umowy ponosi nabywca.

Wznowienie granic działki na koszt nabywcy.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

Szczegółowych informacji dotyczących ww. działki można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, ul. Białostocka 7 pokój nr 7 (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym) lub pod numerem telefonu 85 7185400 w. 024.

Ogłoszenie jest zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie,  w prasie lokalnej i na stronie www.bip.wasilkow.pl.

 

 

 

Wasilków,11.02.2021 r.

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Iwona Haponik

tel. 85 7185400 w 024

 

Dodana: 12 luty 2021 12:33

Zmodyfikowana: 12 luty 2021 12:33