OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIARŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH NA OKRES DO 3 LAT

                                                                                                       OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z  dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U z 2014 poz. 1490),

 

                                  Burmistrz Wasilkowa ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres do trzech lat:

 

  • działka oznaczona numerem geodezyjnym 818/15 o pow. do dzierżawy 2,5000 ha, położona w obrębie Wasilków gm. Wasilków, dla której prowadzona jest księga wieczysta BI1B/00056614/2 - cena wywoławcza czynszu rocznego wynosi 962 zł - wadium 96,20 zł.
  • działka oznaczona numerem geodezyjnym 555 o pow. do dzierżawy 1,0029 ha, położona w obrębie Dąbrówki gm. Wasilków, dla której prowadzona jest księga wieczysta BI1B/00029305/5 - cena wywoławcza czynszu rocznego wynosi 386 zł - wadium 38,60 zł.
  • działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 643/1+934 o pow. do dzierżawy 1,0448 ha, położone w obrębie Studzianki gm. Wasilków, dla których prowadzone są księgi wieczyste BI1B/00067414/0  i BI1B/00058373/4 - cena wywoławcza czynszu rocznego wynosi 402 zł - wadium 40,20 zł.
  • działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 766 + 770 + 781/1 + 783/1 + 794/1+ 860 + 862/1 + 864/3 + 893 o pow. do dzierżawy 3,9722 ha, położone w obrębie Studzianki gm. Wasilków, dla których prowadzone są księgi wieczyste BI1B/00058337/4 i BI1B/00067471/0 - cena wywoławcza czynszu rocznego wynosi 1529 zł - wadium 152,90 zł.

 

 

Przetarg odbędzie się dnia 10 marca 2021 r. o godz. 1000 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, przy ul. Białostockiej 7.

 

Wadium dla ww. działek w wysokości podanej powyżej należy wpłacić do dnia 5 marca 2021 r. przelewem na konto bankowe PKO BP Nr 63 1020 1332 0000 1302 1249 3872 w tytule podając numer geodezyjny działki. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.

 Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne 1% ceny wywoławczej.

Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego.

Osoby prawne podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy.W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej, pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

Termin płatności czynszu zostanie określony w umowie.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. działki można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, ul. Białostocka 7 pokój nr 7 lub pod numerem telefonu 85 7185400 w. 024 (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym).

Ogłoszenie jest zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w prasie lokalnej i na stronie www.bip.wasilkow.pl.

Wasilków, 5luty 2021 r.

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Iwona Haponik

tel. 85 7185 400 w 024

Dodana: 8 luty 2021 10:03

Zmodyfikowana: 8 luty 2021 10:03