OGŁOSZENIE O PRZETARGU DZIAŁKI OZNACZONEJ NUMEREM GEODEZYJNYM 421 OBRĘB DABRÓWKI GM. WASILKÓW

                                                                                                                                  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

           Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.)w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z  dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U z 2014 r., poz. 1490),

 

Burmistrz Wasilkowa ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w obrębie Dąbrówki gm. Wasilków, dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku prowadzona jest księga wieczysta Nr BI1B/00029305/5, oznaczonej jako działka o numerze geodezyjnym 421 o powierzchni 0,5283 ha – cena wywoławcza 423 000 zł  - wadium wynosi 42 300 zł.

Obszar przedmiotowej nieruchomości nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

                                                           Przetarg odbędzie się dnia 16 września 2021 r. o godz. 1000 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

 

Wadium w wysokości podanej powyżej należy wpłacić do dnia 13 września 2021 r. przelewem na konto PKO BP Nr 63 1020 1332 0000 1302 1249 3872 w tytule podając numer geodezyjny działki. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne 1% ceny wywoławczej.

Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Osoby prawne podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej, pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemne z poświadczonym notarialnie podpisem. Małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej powinien przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający zniesienie współwłasności ustawowej małżeńskiej, a w przypadku nabywania do majątku osobistego pisemnego oświadczenia współmałżonka, iż środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu.

Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1665 z późn. zm.) prawo pierwokupu z mocy ustawy przysługuje Dyrektorowi Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia i Rolnictwa działającego na rzecz Skarbu Państwa.

Sprzedaż nieruchomości pod warunkiem będzie realizowana dwuetapowo. W pierwszym etapie zawierana jest warunkowa umowa sprzedaży, w której sprzedający sprzedaje, a kupujący kupuje nieruchomość, pod warunkiem np. że uprawniony do pierwokupu z tego prawa pierwokupu nie skorzysta. Umowa taka nie przenosi własności, bo własność nieruchomości nie może być przenoszona ani pod warunkiem, ani z zastrzeżeniem terminu. Jeśli warunek określony umową np. uprawniony nie wykona pierwokupu w wymaganym terminie, albo przed upływem tego terminu złoży oświadczenie, że rezygnuje z prawa pierwokupu, wtedy następuje drugi etap tj. zawierana jest druga umowa – umowa przeniesienia własności nieruchomości. Bez zawarcia drugiej z wymienionych umów tytuł do nieruchomości nie przechodzi na kupującego.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Cenę za nabycie nieruchomości należy uiścić w terminie nie krótszym niż 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego. Koszt umowy ponosi nabywca.

Wznowienie granic działki na koszt nabywcy.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. działki dostępne są w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, ul. Białostocka 7 pokój nr 4 (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym) lub pod numerem telefonu 85 7185400              w. 024.                                      

Ogłoszenie jest zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, w prasie lokalnej i na stronie www.bip.wasilkow.pl.

 

 

Wasilków, 15.07.2021 r.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Iwona Haponik

tel. 85 7185400 w 024

Dodana: 16 lipiec 2021 13:10

Zmodyfikowana: 16 lipiec 2021 13:10