Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereu Gminy Wasilków"

    Wasilków, 11.06.2019 r.

BGGN.7021.13.2019.MGO

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Burmistrz Wasilkowa zaprasza do składania ofert na usługę pn.:

 

“USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WASILKÓW W 2019 ROKU”.

 1. Opis zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wasilków.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa obejmuje: demontaż, odebranie (w tym przygotowanie do transportu: zebranie składowanego luzem azbestu, opakowanie, oznakowanie, załadunek, oczyszczenie terenu), transport i unieszkodliwianie składowanych wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wasilków, którego szacunkowa ilość wynosi:

 • do demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania - 3139,26 m2 ≈ 42,380 Mg – 40 punktów adresowych,
 • do odbioru, transportu i unieszkodliwiania – 3262 m2 ≈ 44,037 Mg – 33 punkty adresowe.

szczegółowy wykaz nieruchomości zawiera załącznik nr 4.

Do obliczenia wagi odpadów przyjęto 13,5 kg na 1 m2 wyrobów zawierających azbest.

 1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia.
 • Wykonawca skontaktuje się i ustali dogodny termin odbioru odpadów zawierających azbest z właścicielami nieruchomości wyszczególnionymi w otrzymanym od Zamawiającego wykazie.
 • Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej harmonogram realizacji zadania zawierający termin wykonania prac na poszczególnych nieruchomościach uzgodniony z właścicielami (posiadaczami) nieruchomości. Harmonogram winien uwzględniać 7 dniowy okres przypadający od zgłoszenia do rozpoczęcia prac na terenie gminy.
 • Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną każdej nieruchomości, z której usunięto wyroby/odpady zawierające azbest, przed i po wykonaniu prac – w formie elektronicznej (fotografie z każdej nieruchomości w oddzielnym folderze nazwanym adresem nieruchomości).
 • Wykonawca przeprowadzi ważenie odbieranych wyrobów zawierających azbest bezpośrednio na każdej nieruchomości w obecności jej właściciela (posiadacza). Okoliczność zważenia wyrobów i ich waga winny być potwierdzone protokołem odbioru odpadu z podpisami przedstawiciela Wykonawcy wykonującego tę czynność oraz właściciela (posiadacza) nieruchomości. Na protokole odbioru powinna również być wpisana powierzchnia w metrach kwadratowych zebranych wyrobów zawierających azbest.
 • Jeden egzemplarz potwierdzenia odbioru odpadu od właściciela nieruchomości (protokół odbioru odpadu) oraz karty przekazania odpadów Wykonawca przekaże Zamawiającemu, drugi dla właściciela nieruchomości.
 • Przed rozpoczęciem prac (w terminie co najmniej 7 dni) Wykonawca dokona zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczaniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest (właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu) - zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (j. Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649, z późn. zm.) w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1089, z późn. zm.).
 • Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przekaże Zamawiającemu dokonane zgłoszenia organowi nadzoru budowlanego, okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, o których mowa w pkt 6.
 • Wykonawca udokumentuje przekazanie odebranych wyrobów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych poprzez przekazanie Zamawiającemu po jednym egzemplarzu kart przekazania odpadów (zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.819).
 • Wykonawca zadania złoży Zamawiającemu oświadczenie o prawidłowości wykonania całego zakresu prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).
 • Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.
 • Wykonawca w ramach ceny ofertowej m. in. winien zapewnić:
 1. organizację poszczególnych etapów związanych z wykonywaniem usługi i zabezpieczenie placu, na którym usługa jest wykonywana,
 2. zasilenie miejsca wykonywania prac w energię elektryczną i wodę,
 3. uporządkowanie terenu po zakończeniu prac oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia prac lub w związku z nimi.
 • Wykonawca musi posiadać uprawnienia na prace na danym terenie określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) oraz zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych wskazane w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ww. ustawy.
 1. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 2. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie począwszy od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października 2019 roku wykonać przedmiot zamówienia.
 4. Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku prowadzenia prac.
 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.
 6. Planowana do usunięcia lub demontażu ilość wyrobów zawierających azbest (m2) może ulec zmianie, w takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Zamawiają

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymaganym terminem realizacji zamówienia – do 31.10.2019 r.

 

 • OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
 1. Wymagania podstawowe.
 • Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
 • Dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny zostać sporządzone wg dołączonych wzorów.
 • Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego w załącznikach do niniejszej Specyfikacji.
 • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 

 1. Zawartość oferty.

            Kompletna oferta musi zawierać:

 • formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1,
 • kalkulację ceny ofertowej, sporządzoną na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
 • pozostałe dokumenty określone w dziale I ust. 3 pkt 12.

 

 1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem należy zwracać się do:

 • w kwestiach dotyczących przedmiotu zamówienia – Marta Goralewska, pokój nr 13 Urzędu Miejskiego w Wasilkowie w godz. 900 – 1530, tel. 857185400 wew. 021, email: m.goralewska@wasilkow.pl.

 

 1. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY.
 2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty (innego doręczyciela) lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie w Biurze Obsługi Interesanta, nie później niż w dniu 24 czerwca 2019 do godz. 11:00. Za datę i godz. złożenia oferty uważa się datę i godz. wpływu.
 3. Oferta winna być złożona Zamawiającemu w kopercie (opakowaniu) zaadresowanej do Zamawiającego z opisem:Oferta na usuwanie wyrobów zawierających azbest“ oraz „nie otwierać przed dniem 24 czerwca 2019 do godz. 11:15.”, wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Jednocześnie na kopercie należy zamieścić nazwę i adres Wykonawcy w celu ewentualnego odesłania jej bez otwierania w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie.
 4. Oferty zostaną otwarte w dniu 24 czerwca 2019 godz. 11:15.

 

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 • OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
 1. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego oraz obejmować wszelkie koszty, jakimi Wykonawca obciąży Zamawiającego z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
 2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w formularzu oferty, wynikająca z kalkulacji ceny ofertowej, której wzór stanowi załącznik nr 2. Kalkulując cenę ofertową należy wnikliwie przeanalizować zapisy niniejszego zaproszenia w części dotyczącej opisu zamówienia.
 3. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych (PLN) netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT.
 4. Ceny jednostkowe netto wskazane w kolumnie 3 załącznika nr 2 nie ulegają zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz przez cały okres realizacji zamówienia.

 

 • KRYTERIA OCENY OFERT.
 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium ceny - CENA 100%. Wygra oferta o najniższej cenie.
 2. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wówczas wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
 3. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

 1. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY (WZÓR UMOWY)
 2. Zamawiający podpisze umowę (projekt umowy załącznik nr 3) z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
 3. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją wzoru umowy przez Wykonawcę.

 

 

 

Wasilków, 11.06.2019  r.                                                           

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty

Załącznik nr 2 Kalkulacja ceny ofertowej

Załącznik nr 3 Projekt umowy

Załącznik nr 4 Szczegółowy wykaz nieruchomości

Załącznik nr 5 Projekt umowy na przekazanie danych osobowych.

Dodana: 11 czerwiec 2019 16:05

Zmodyfikowana: 11 czerwiec 2019 16:05