ZAPYTANIE OFERTOWE

Burmistrz Wasilkowa zaprasza do składania ofert na usługę pn.: “USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WASILKÓW". Usługa obejmuje: odebranie (w tym przygotowanie do transportu: zebranie składowanego luzem azbestu, opakowanie, oznakowanie, załadunek, oczyszczenie terenu), transport i unieszkodliwianie składowanych wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wasilków: - szacunkowa ilość - 5 708,630 m2 ≈ 77,067 Mg, - ilość punktów adresowych: 62.

Wasilków, 27.08.2018 r.

BGGN.7021.13.2018.PK

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Burmistrz Wasilkowa zaprasza do składania ofert na usługę pn.:

 

“USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WASILKÓW W 2018 ROKU”.

 1. Opis zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wasilków.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa obejmuje: odebranie (w tym przygotowanie do transportu: zebranie składowanego luzem azbestu, opakowanie, oznakowanie, załadunek, oczyszczenie terenu), transport i unieszkodliwianie składowanych wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wasilków:

 • szacunkowa ilość - 5 708,630 m2 ≈ 77,067 Mg,
 • ilość punktów adresowych: 62, szczegółowy wykaz nieruchomości zawiera załącznik nr 4.

Do obliczenia wagi odpadów przyjęto 13,5 kg na 1 m2 wyrobów zawierających azbest.

 1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia.
 • Wykonawca skontaktuje się i ustali dogodny termin odbioru odpadów zawierających azbest z właścicielami nieruchomości wyszczególnionymi w otrzymanym od zamawiającego wykazie.
 • Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej harmonogram realizacji zadania zawierający termin wykonania prac na poszczególnych nieruchomościach uzgodniony z właścicielami (posiadaczami) nieruchomości. Harmonogram winien uwzględniać 7 dniowy okres przypadający od zgłoszenia do rozpoczęcia prac na terenie gminy.
 • Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną każdej nieruchomości, z której usunięto wyroby/odpady zawierające azbest, przed i po wykonaniu prac – w formie elektronicznej (fotografie z każdej nieruchomości w oddzielnym folderze nazwanym adresem nieruchomości).
 • Wykonawca przeprowadzi ważenie odbieranych wyrobów zawierających azbest bezpośrednio na każdej nieruchomości w obecności jej właściciela (posiadacza). Okoliczność zważenia wyrobów i ich waga winny być potwierdzone protokołem odbioru odpadu z podpisami przedstawiciela Wykonawcy wykonującego tę czynność oraz właściciela (posiadacza) nieruchomości. Na protokole odbioru powinna również być wpisana powierzchnia w metrach kwadratowych zebranych wyrobów zawierających azbest.
 • Jeden egzemplarz potwierdzenia odbioru odpadu od właściciela nieruchomości (protokół odbioru odpadu) oraz karty przekazania odpadów Wykonawca przekaże Zamawiającemu, drugi dla właściciela nieruchomości.
 • Przed rozpoczęciem prac (w terminie co najmniej 7 dni) Wykonawca dokona zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczaniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest (właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu) - zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649, z późn. zm.) oraz stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1089, z późn. zm.).
 • Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przekaże Zamawiającemu dokonane zgłoszenia organowi nadzoru budowlanego, okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, o których mowa w pkt 6.
 • Wykonawca udokumentuje przekazanie odebranych wyrobów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych poprzez przekazanie Zamawiającemu po jednym egzemplarzu kart przekazania odpadów (zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973).
 • Wykonawca zadania złoży Zamawiającemu oświadczenie o prawidłowości wykonania całego zakresu prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).
 • Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.
 • Wykonawca w ramach ceny ofertowej m. in. winien zapewnić:
 1. organizację poszczególnych etapów związanych z wykonywaniem usługi i zabezpieczenie placu, na którym usługa jest wykonywana,
 2. zasilenie miejsca wykonywania prac w energię elektryczną i wodę,
 3. uporządkowanie terenu po zakończeniu prac oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia prac lub w związku z nimi.
 • Wykonawca musi posiadać uprawnienia na prace na danym terenie określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.) oraz zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych wskazane w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. z,) lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ww. ustawy.
 1. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 2. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie począwszy od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października 2018 roku wykonać przedmiot zamówienia.
 4. Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku prowadzenia prac.
 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.
 6. Planowana do usunięcia lub demontażu ilość wyrobów zawierających azbest (m2) może ulec zmianie, w takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Zamawiają

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymaganym terminem realizacji zamówienia – do 31.10.2018 r.

 

 • OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
 1. Wymagania podstawowe.
 • Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
 • Dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny zostać sporządzone wg dołączonych wzorów.
 • Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego w załącznikach do niniejszej Specyfikacji.
 • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 1. Zawartość oferty.

            Kompletna oferta musi zawierać:

 • formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1,
 • kalkulację ceny ofertowej, sporządzoną na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
 • pozostałe dokumenty określone w dziale I ust. 3 pkt 12.

 

 

 1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem należy zwracać się do:

 • w kwestiach dotyczących przedmiotu zamówienia - Piotr Kruszewski, pokój nr 13 Urzędu Miejskiego w Wasilkowie w godz. 800 – 1430, tel. 857185400 wew. 021, email: p.kruszewski@wasilkow.pl.

 

 1. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY.
 2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty (innego doręczyciela) lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie w Biurze Obsługi Interesanta, nie później niż w dniu 7 września 2018 do godz. 11:00. Za datę i godz. złożenia oferty uważa się datę i godz. wpływu.
 3. Oferta winna być złożona Zamawiającemu w kopercie (opakowaniu) zaadresowanej do Zamawiającego z opisem:Oferta na usuwanie wyrobów zawierających azbest“ oraz „nie otwierać przed dniem 7 września 2018 do godz. 11:15.”, wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Jednocześnie na kopercie należy zamieścić nazwę i adres Wykonawcy w celu ewentualnego odesłania jej bez otwierania w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie.
 4. Oferty zostaną otwarte w dniu 7 września 2018 do godz. 11:15 na publicznej sesji w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie w sali konferencyjnej.

 

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 • OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
 1. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego oraz obejmować wszelkie koszty, jakimi Wykonawca obciąży Zamawiającego z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
 2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w formularzu oferty, wynikająca z kalkulacji ceny ofertowej, której wzór stanowi załącznik nr 2. Kalkulując cenę ofertową należy wnikliwie przeanalizować zapisy niniejszego zaproszenia w części dotyczącej opisu zamówienia.
 3. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych (PLN) netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT.
 4. Ceny jednostkowe netto wskazane w kolumnie 3 załącznika nr 2 nie ulegają zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz przez cały okres realizacji zamówienia.

 

 • KRYTERIA OCENY OFERT.
 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium ceny - CENA 100%. Wygra oferta o najniższej cenie.
 2. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wówczas wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
 3. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane wzłożonych ofertach.

 

 1. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY (WZÓR UMOWY)
 2. Zamawiający podpisze umowę (projekt umowy załącznik nr 3) z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
 3. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją wzoru umowy przez Wykonawcę.

 

Wasilków, 28.08.2018 r.                                                                   Zatwierdzam

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty

Załącznik nr 2 Kalkulacja ceny ofertowej

Załącznik nr 3 Projekt umowy

Załącznik nr 4 Szczegółowy wykaz nieruchomości

Dodana: 28 sierpień 2018 11:13

Zmodyfikowana: 28 sierpień 2018 11:13

Lista stron