Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę gruntów w celu sprzedazy kwiatów/wiązanek/zniczy na działkach 4003/16 i 4003/17 w Wasilkowie

                                                                                    ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

                                                                na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Wasilków

                                                                   w celu prowadzenia okazjonalnej sprzedaży
                                                    kwiatów/wiązanek/zniczy/wkładów do zniczy etc. w dniach 30.10-02.11.2020

 

 1. Lokalizacja gruntów przeznaczonych do dzierżawy

Miasto Wasilków, wydzielone części działek o numerach geodezyjnych 4003/16 oraz 4003/17, zlokalizowane przy cmentarzu rzymskokatolickim, oznaczone na załączniku graficznym numerami porządkowymi:

 

Nr 1 - 25m² (5m x 5m)

Nr 2 – 25m² (5m x 5m)

Nr 3 - 25m² (5m x 5m)

Nr 4 – 24m² (6m x 4m)

Nr 5 – 24m² (6m x 4m)

Nr 6 – 24m² (6m x 4m)


 1.  Warunki ogólne
 1. Maksymalna liczba powierzchni (oznaczonych numerami od 1 do 6) możliwych do dzierżawy przez jednego Oferenta: 3 (trzy).
 2. Minimalna stawka czynszu netto za przedmiot dzierżawy za okres od 30.10.2020 r. do 02.11.2020 r. (piątek- poniedziałek):

 

Nr 1 – 550,00 zł

Nr 2 – 550,00 zł

Nr 3 – 550,00 zł

Nr 4 – 528 zł

Nr 5 – 528 zł

Nr 6 – 528 zł

3. Przed złożeniem oferty każdy z oferentów winien dokonać wizji lokalnej powierzchni przeznaczonych pod okazjonalną dzierżawę (osoba do kontaktu ze strony Urzędu Miejskiego, Iwona Haponik, tel. (85 7185400 wew. 024).

4. Nieczystości stałe (śmieci) związane z funkcjonowaniem stoiska handlowego na dzierżawionej powierzchni gminnej muszą być usunięte przez Dzierżawcę we własnym zakresie na koniec każdego dnia handlu.

 1. Wymogi ofertowe
 1. Ofertę cenową należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 2. Ofertę cenową należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na dzierżawę gruntu w dniach 30.10-02.11.2020”, w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie,
  Białostocka 7, biuro obsługi interesanta, do dnia 21.10.2020 r. do godz. 1100.
 3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 1115
 4. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena (100%).
 5. Do oferowanej stawki czynszu netto doliczony będzie podatek VAT.
 6. Jeżeli złożone oferty będą dotyczyć tej samej powierzchni dzierżawy (nr stanowiska)
  i zawierać będą taką samą cenę, za korzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która wpłynęła wcześniej.
 7. Umowy z dzierżawcami, którzy zaproponują najkorzystniejsze oferty na poszczególne powierzchnie zostaną podpisane w ciągu 7 dni od dnia wyboru ofert.
 8. Termin opłacenia czynszu dzierżawnego przez wyłonionych oferentów: 29.10.2020 r.
 9. Zastrzega się prawo zamknięcia postępowania bez podawania przyczyny.

 

 

 

 

Dodana: 9 październik 2020 09:38

Zmodyfikowana: 9 październik 2020 09:38