Zapytanie ofertowe - wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej

ZAPYTANIE OFERTOWE

  1. Zamawiający:

 

Urząd Miejski w Wasilkowie

16-010 Wasilków

tel. 85 71 85 400, fax. 85 71 85 700

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą:

 

„WYKONANIE EKSPERTYZY/OPINII BIEGŁEGO/SPECJALISTY w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej, DOTYCZĄCEJ ZMIANY STANU WODY NA DZIAŁKACH O NR GEOD. 340 I 343 W JUROWCACH W WYNIKU NAWIEZIENIA MAS ZIEMNYCH NA DZIAŁKI O NR GEOD. 341 I 342 W JUROWCACH”

 

  1. Dodatkowe informacje i materiały dotyczące wykonania zamówienia można uzyskać w pokoju nr 13 Urzędu Miejskiego w Wasilkowie. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Piotr Kruszewski pod nr tel.85 71 85 400 wew. 21, e-mail: p.kruszewski@wasilkow.pl
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej posiadającego stosowne uprawnienia w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie naruszenia stanu wody na gruncie.

2. Przedmiotem ekspertyzy będzie określenie czy działania właściciela działek o nr ewidencyjnych 341 i 342 położonych w Jurowcach polegające na nawiezieniu mas ziemnych doprowadziły do zaburzenia stanu wody ze szkodą dla gruntów sąsiednich w myśl art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz zaproponowanie sposobu przywrócenia prawidłowego stanu wody na gruncie w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

3. Opracowanie powinno zawierać:

a)      opis istniejącego stanu wody na gruncie,

b)      dokumentację fotograficzną obecnej sytuacji na gruncie,

c)      czy i kiedy na przedmiotowych działkach nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie (jeżeli tak – to czy została ona wywołana działaniami właścicieli działek o nr geod. 341 i 342 w Jurowcach, czy została wywołana innymi czynnikami - wskazać jakimi);

d)     czy nastąpiła zmiana kierunku odpływu wody opadowej, (jeśli tak to, z jakiej przyczyny, czy z powodu dokonanych zmian);

e)      kto jest sprawcą zmiany stanu wody na gruncie;

f)       na czym polegała zmiana stanu wody na gruncie;

g)      czy dochodzi do zalewania działek sąsiednich i jaka jest tego przyczyna;

h)      pomiary sytuacyjno-wysokościowe wraz z niezbędnymi przekrojami, określenie położenia działek o nr geod. 341 i 342 w Jurowcach w stosunku do działek sąsiednich (czy jest położona wyżej bądź niżej, określić o ile);

i)        wyszczególnienie konkretnych działań właścicieli działek, które ingerują w ukształtowany w terenie system zasobów wodnych;

j)        czy nawiezienie mas ziemi spowodowało zmianę ukształtowanego w terenie systemu zasobów wodnych;

k)      czy ewentualna zmiana stosunków wodnych spowodowała szkody na działkach sąsiednich (jeżeli tak to wyszczególnić);

l)        wpływ wód opadowych i roztopowych w najmniej korzystnym okresie roku;

m)    wnioski i zalecenia konieczne do wydania decyzji administracyjnej w toku postępowania o którym mowa w art. 29 ust. 3  ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne. Wnioski, zalecenia powinny być konkretne i w przypadku stwierdzenia, że zasadne jest wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom powinny jednoznacznie określać jakie urządzenia powinny zostać wykonane, a w przypadku jeżeli wnioski i zalecenia będą wskazywały na konieczność przywrócenia stanu poprzedniego to powinny wskazać jednoznacznie jaki był stan poprzedni na działce, która ma zostać przywrócona do stanu poprzedniego.

4. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały dotyczące prowadzonego postępowania, określając lokalizację działek, charakter sprawy, przebieg postępowania, udzielając wszelkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia badań. Pozostałe materiały Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie na własny koszt.

5. W trakcie przygotowywania ekspertyzy należy wziąć pod uwagę prawo stron postępowania do zadawania pytań świadkom i biegłym oraz do czynnego udziału w postępowaniu. W związku z powyższym czynności konieczne do wykonania (tj. wizja lokalna) powinny być wykonane po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania oraz Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

6. Po sporządzeniu opinii i przedstawieniu jej stronom postępowania, w przypadku złożenia przez strony uwag do opinii, Wykonawca będzie miał obowiązek ustosunkować się pisemnie do tych uwag w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Wraz z podpisaniem umowy Wykonawca zostanie powołany na biegłego postanowieniem Burmistrza Wasilkowa.

7. W trakcie trwania postępowania administracyjnego należy wziąć pod uwagę możliwość udzielania odpowiedzi lub opisów zagadnień stawianych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze lub Naczelny Sąd Administracyjny.

8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Wasilkowie opinie, o których mowa wyżej w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej.

9. Kryterium wyboru ofert: cena 100 %.

10. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy (w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwią wykonanie usługi w terminie, może on ulec zmianie za porozumieniem stron, na podstawie pisemnie sporządzonego aneksu do umowy).

IV. Wymagania jakie powinien spełniać wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń.

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

a)    wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego,

b)   dokument potwierdzający uprawnienia w zakresie hydrologii lub melioracji wodnych.

VI.      Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym formularzem ofertowym – załącznik nr 1 i umieścić w zabezpieczonej kopercie, opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją: „Wykonanie opinii w zakresie naruszenia stanu wody na gruncie”.

VII.     Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć w Punkcie obsługi interesanta – (parter) Urzędu Miejskiego w Wasilkowie do dnia 15.06.2016 r.

VIII.   Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Dodana: 3 czerwiec 2016 13:39

Zmodyfikowana: 3 czerwiec 2016 13:39

Załączniki