Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Kręcioły, czyli zajęcia kreatywne w Sochoniach cz. IV” złożonej w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie „Bajeczne Sochonie”

Znak sprawy: OSO.525.3.2017.UK                                                                                                                                 

Zapraszamy do zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Kręcioły,czyli zajęcia kreatywne w Sochoniach cz. IV” złożonej w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie „Bajeczne Sochonie” zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 00000412892.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wasilków Urzędu Miejskiego w Wasilkowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dn. 31.03.2017 r. (piątek) do godz. 15.30 w formie pisemnej:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do BOI)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: u.kosinska@wasilkow.pl       

Dodana: 23 marzec 2017 14:42

Zmodyfikowana: 23 marzec 2017 14:42

Załączniki