Raport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych w Gminie Wasilków

 

 Raport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych

w Gminie Wasilków

 

 

 

  1. PRZEDMIOT KONSULTACJI (nazwa dokumentu oraz podstawy prawnej jego sporządzenia): Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Wasilkowa („Centrum”) (Uchwała nr XXX/228/17 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Wasilkowa („Centrum”))

 

Dokument jest dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu gminy, pod adresem: www.wasilkow.pl.

 

  1. INFORMACJA O PRZEBIEGU PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
  1. Konsultacje przeprowadzono w terminie: marzec – listopad 2017 r.
  2. Cele konsultacji:

1) dotarcie do jak największej liczby mieszkańców  Wasilkowa i zwrócenie ich uwagi na potrzeby zachowania harmonijnych walorów zabudowy, regulowanej zapisami powstającego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

2) przekazanie informacji mieszkańcom o możliwości uczestniczenia w procesie planistycznym oraz zachęcenie do wzięcia udziału w świadomym kreowaniu otaczającej przestrzeni;

3) przekazanie wiedzy o historycznych uwarunkowaniach terenu objętego sporządzeniem miejscowego planu;

4) wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu – wyznaczenie terenów przeznaczonych pod układ komunikacyjny, pod zabudowę mieszkaniową, usługową oraz tereny rekreacyjne;

5) przekazanie informacji dotyczących walorów przedmiotowego terenu w sposób obiektywny i profesjonalny a jednocześnie dostępny i przekonujący;

6) prezentacja różnych wariantów koncepcji planu, uwzględniająca:

- warte zachowania walory przestrzeni otwartych przestrzeni publicznych

- warte podkreślenia walory kulturowe (m.in. istniejące obiekty zabytkowe) i przyrodniczo- środowiskowe

- potrzebę zaspokojenia potrzeb w zakresie niezbędnego uzupełnienia istniejącej zabudowy

z zachowaniem wskaźników i standardów wynikających z innych opracowań planistycznych

- lokalizację inwestycji celu publicznego (w tym planowanej drogi wewnętrznej);

7) zwrócenie uwagi osób zainteresowanych na potrzebę dostosowania architektury do lokalnych standardów i tradycji oraz wypracowanie przyszłych zapisów planu w tym zakresie.

 

III. INFORMACJA O ZEBRANYCH  UWAGACH (PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH):

Lp.

Nazwa podmiotu/imię i nazwisko osoby zgłaszającej uwagę

Treść uwagi

Odniesienie się urzędu do wniesionej uwagi (uzasadnienie)

1.

Osoba fizyczna – wniosek  złożony przez Infogminę

(Potrzebne jest) utworzenie sobotniego ryneczku oraz parku z kolorowymi fontannami.

Wniosek dotyczy szeroko pojętych usług (handlu), powiązanych z funkcją mieszkaniową. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

2

Osoba fizyczna – wniosek złożony przez Infogminę

Część centrum należy wyłączyć z ruchu samochodowego.

Ścieżka rowerowa ze stojakami na rowery.

Zagospodarowanie istniejących parków, z nowymi nasadzeniami krzewów iglastych.

Wniosek dotyczy uporządkowania ruchu kołowego w centrum Wasilkowa, rozwoju turystyki rowerowej oraz przeznaczeniu terenów zielonych w centrum na cele zieleni parkowej. Planowana jest zmiana organizacji ruchu kołowego w obrębie Rynku, która umożliwi wygospodarowanie części przeznaczonej tylko dla pieszych i rowerzystów. Wniosek częściowo rozpatrzony pozytywnie.

 3

Osoba fizyczna – wniosek złożony przez Infogminę

Przedłużenie ścieżki rowerowej

 

Utworzenie ryneczku z lokalnymi produktami

Wniosek dotyczy lokalizacji ścieżki rowerowej w centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

Wniosek dotyczy prowadzenia usług i handlu. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

 4

Osoba fizyczna – wniosek złożony przez Infogminę

Wniosek o likwidację połączenia drogowego z ulicy Mickiewicza dz. 2444/2, 2707/3, 2708/1

Uporządkowanie ruchu samochodowego w centrum Wasilkowa jest jednym z najważniejszych zagadnień planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum”. Utworzenie nowej drogi przyczyni się do lepszej komunikacji z zapleczem działek zlokalizowanych przy Rynku. Może wpłynąć na ich dodatkowe podziały – tzn. będzie mogła powstać tam nowa zabudowa z obsługą komunikacyjną z nowoprojektowanej drogi. Większa część działek, które mają stanowić w przyszłości nowoprojektowaną drogę jest własnością Gminy Wasilków. Wniosek rozpatrzony negatywnie.

 5

Osoba fizyczna – wniosek wpłynął przez narzędzie interaktywne

W centrum Wasilkowa potrzebne są restauracje, kluby i puby. Brakuje miejsca do spotkań, wyposażonego w ławki, fontanny, zieleń.

Wniosek dotyczy szeroko pojętych usług gastronomicznych oraz zapewnienia terenów zieleni rekreacyjnej w centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

 6

Osoba fizyczna

wniosek  wpłynął przez narzędzie interaktywne

Potrzebne jest utworzenie pasażu handlowo-usługowego przy Rynku w Wasilkowie.

Wniosek dotyczy szeroko pojętych usług (handlu), powiązanych z funkcją mieszkaniową. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

 7

Osoba fizyczna – wniosek wpłynął przez narzędzie interaktywne

Potrzebny jest szalet miejski

Wniosek dotyczy szeroko pojętych usług. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

8

Osoba fizyczna

wniosek wpłynął przez narzędzie interaktywne

(Potrzebne jest) miejsce do posiedzenia z rodziną, z dala od ruchu samochodowego, z ławeczkami i placami zabaw – bezpieczne dla dzieci.

---------------------------------------------(Potrzebna jest) w pobliżu (miejsca spotkać) mała gastronomia.

Wniosek dotyczy zapewnienia terenów zieleni rekreacyjnej w centrum Wasilkowa oraz szeroko pojętych usług gastronomicznych. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

9

Osoba fizyczna

wniosek wpłynął przez narzędzie interaktywne

Potrzebne jest:

- deptak, mała gastronomia, kino, park z kolorowymi fontannami, dużo zieleni.

Wniosek dotyczy szeroko pojętych usług gastronomicznych i kulturalnych oraz zapewnienia terenów zieleni rekreacyjnej w centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

10

Grupa Biała

Uczestnicy Warsztatu przyszłości z elementami Future City Game 27-28 maj 2017 r.

Modernizacja budynku tutejszego Gimnazjum, który miałby przejąć funkcję Ratusza oraz Domu Kultury, nowa lokalizacja szkoły, boisko szkolne zaadoptować na uroczystości miejskie, deptak         z infrastrukturą gastronomiczną, odrestaurowanie budynków przy ul. Białostockiej, ścieżka rowerowa

Wniosek dotyczy szeroko pojętych usług  z zakresu administracji i kultury oraz gastronomii, a także możliwości wprowadzenia ruchu rowerowego do centrum Wasilkowa.  Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

11

Grupa Brązowa

Uczestnicy Warsztatu przyszłości z elementami Future City Game 27-28 maj 2017 r.

Siłownia pod chmurką, fontanna na skwerku, kino, teatr, sala bankietowa, klub seniora, juniora, zamknięcie  i powiększenie przestrzeni centrum, , gdzie powstanie park, plac zabaw, kafejki, punkty gastronomiczne promujące kuchnie lokalną, sklepik z pamiątkami, wprowadzenie ruchu jednokierunkowego-ronda, monitoring, koszy na psie odchody

Wniosek dotyczy szeroko pojętych usług  z zakresu kultury oraz gastronomii i handlu, a także wprowadzenia zmian w ruchu samochodowym w centrum Wasilkowa.  Wniosek rozpatrzony częściowo pozytywnie.

12

Grupa Zółta

Uczestnicy Warsztatu przyszłości z elementami Future City Game 27-28 maj 2017 r.

Rozbiórka sklepu mięsnego znajdującego się w samym centrum rynku, a w jego miejsce powstanie „płaszczatka” na cele rozrywkowe              i uroczystości  okolicznościowe, wokół  tego miejsca  zaplanowano ustawienie ławek                   i stolików wkomponowanych w zieleń, zabawki dmuchane, ul. Białostocka pełni w dalszym ciągu funkcje komunikacyjne, jest oddzielona                 od skweru pasem zieleni-krzewów, podobnie          od strony Gimnazjum.

Wniosek dotyczy szeroko pojętych usług  z zakresu kultury oraz zieleni rekreacyjnej.  Wniosek w części rozpatrzony pozytywnie (miejscowy plan nie może narzucić rozbiórki obiektów).

13

Grupa Fioletowa Uczestnicy Warsztatu przyszłości z elementami Future City Game 27-28 maj 2017 r.

Zamknięcie fragmentu ul. Białostockiej, obecne boisko przy Gimnazjum powinno  zostać odnowione i rozbudowane o bieżnię, zaplanowano rozbudowę ścieżki rowerowej            i wprowadzenie dużej ilości zieleni, fontanny, placu zabaw, ( nie takiego jak przy blokach), skate parku, ( ponieważ dużo dzieci jeździ                       do Białegostoku , aby skorzystać z tej rozrywki), restauracja lub cukiernia, tabliczki mówiące          o historii Wasilkowa, pojawiła się pomysł usunięcia reklam, większej dbałości o mur wokół Cerkwi, więcej zieleni, ławek, koszy na śmieci.

Wniosek dotyczy zmiany organizacji ruchu kołowego w centrum Wasilkowa, rozwoju turystyki rowerowej, wprowadzeniu usług gastronomicznych i kulturalnych (lokalizacja tabliczek z danymi historycznymi dot. poszczególnych obiektów w Wasilkowie) oraz przeznaczeniu terenów zielonych w centrum na cele zieleni parkowej z obiektami rekreacyjnymi. Planowana jest zmiana organizacji ruchu kołowego w obrębie Rynku, która umożliwi wygospodarowanie części przeznaczonej tylko dla pieszych i rowerzystów. Wniosek częściowo rozpatrzony pozytywnie.

14

Grupa Zielona

Uczestnicy Warsztatu przyszłości z elementami Future City Game 27-28 maj 2017 r.

Parking dookoła rynku i świateł, kompozycje zieleni, ,ogródek jordanowski, miejsce rekreacyjne przy Gimnazjum.

Wniosek dotyczy lokalizacji parkingów samochodowych w obrębie Rynku, wprowadzeniu skrzyżowań ze światłami oraz zielonego miejsca rekreacyjnego w centrum Wasilkowa. Planowana jest zmiana organizacji ruchu kołowego w obrębie Rynku, która umożliwi wygospodarowanie części przeznaczonej na parkingi. Wniosek częściowo rozpatrzony pozytywnie.

15

Grupa Czerwona

Uczestnicy Warsztatu przyszłości z elementami Future City Game 27-28 maj 2017 r.

Zaplanowano budowę nowej szkoły, obecny budynek zostanie przystosowany na potrzeby Urzędu Miejskiego, w obecnym budynku urzędu powstanie Dom Kultury, pojawi się plac zieleni      z ławkami, kawiarenką i fontanną.

Wniosek dotyczy zmiany funkcji budynku szkoły z usług oświatowych na usługi administracji publicznej oraz kultury w połączeniu z terenami zielonym, przeznaczonymi pod zieleń parkową z rekreacją. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

16

Grupa Niebieska

Uczestnicy Warsztatu przyszłości z elementami Future City Game 27-28 maj 2017 r.

Nowa droga rowerowa, remont drewnianych domów, uporządkowanie posesji, poprawa bezpieczeństwa  ruchu drogowego - światła na przejściu dla pieszych przy Gimnazjum, więcej zieleni, uporządkowanie reklam na płotach i posiadłościach.

Wniosek dotyczy wprowadzenia ścieżki rowerowej, zmiany organizacji ruchu samochodowego oraz wprowadzeniu zieleni parkowej jako terenów rekreacyjnych w centrum. Planowana jest zmiana organizacji ruchu kołowego w obrębie Rynku, która powinna wpłynąć na zmniejszenie ruchu kołowego w obrębie Rynku. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

17

Uczeń x 4

plac zabaw

Wniosek dotyczy usług rekreacyjnych w centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

18

Uczeń

trampolina

Wniosek dotyczy usług rekreacyjnych w centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

19

Uczeń

boisko

Wniosek dotyczy lokalizacji terenów sportowych w centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony częściowo pozytywnie.

20

Uczeń x 4

basen

Wniosek dotyczy lokalizacji terenów sportowych w centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony częściowo pozytywnie.

21

Uczeń

ławki koło szkoły

Wniosek dotyczy usług rekreacyjnych w centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

22

Uczeń x 2

siłownia na terenie szkoły SP

Wniosek dotyczy usług rekreacyjnych w centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

23

Uczeń

oświetlenie ulicy od Białegostoku do Wasilkowa

Wniosek dotyczy terenów położonych poza konsultowanym terenem. Wniosek bezprzedmiotowy.

24

Uczeń

szkoła spadochroniarska

Wniosek dotyczy pomysłu lokalizacji szkoły spadochroniarskiej. Z uwagi na lokalizację terenu, poddanego konsultacjom w centrum  Wasilkowa, konkretna funkcja szkoły spadochroniarskiej w centrum Wasilkowa, nie spełnia wymogów funkcji centro twórczej. Wniosek rozpatrzony negatywnie.

25

Uczeń x 3

ścieżka rowerowa

Wniosek dotyczy lokalizacji ścieżki rowerowej w centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

26

Uczeń

restauracja

Wniosek dotyczy lokalizacji usług gastronomicznych w centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

27

Uczeń

rondo przy PKS

Wniosek dotyczy zmiany ruchu kołowego w obrębie Rynku w Wasilkowie. Planowana jest zmiana organizacji ruchu kołowego w obrębie Rynku, która powinna wpłynąć na zmniejszenie ruchu kołowego w obrębie Rynku. Wniosek rozpatrzony negatywnie.

28

Rodzic

światła przy przedszkolu Tekakwita

Wniosek dotyczy wprowadzenia przejścia ze światłami przy przedszkolu Tekakwita w Wasilkowie. Planowana jest zmiana organizacji ruchu kołowego w obrębie Rynku, która powinna wpłynąć na zmniejszenie ruchu kołowego w obrębie Rynku. Wniosek rozpatrzony częściowo pozytywnie.

29

Mieszkaniec Wasilkowa

zagospodarowanie placu nad rzeką

Wniosek dotyczy terenów położonych poza konsultowanym terenem. Wniosek bezprzedmiotowy.

30

Mieszkaniec Wasilkowa

budowa domów komunalnych

Wniosek dotyczy działań poprawiających dostępność  mieszkań komunalnych – nie dotyczy przedmiotu konsultacji społecznych.   Wniosek bezprzedmiotowy.

31

Rodzic

sygnalizacja świetlna

Wniosek dotyczy wprowadzenia skrzyżowań ze światłami. Planowana jest zmiana organizacji ruchu kołowego w obrębie Rynku, która powinna wpłynąć na zmniejszenie ruchu kołowego centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony częściowo pozytywnie.

32

Mieszkaniec Wasilkowa

fontanna przy Cerkwi

Wniosek dotyczy usług rekreacyjnych w centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

38

Mieszkaniec Wasilkowa

szachy na ziemi zrobione z płyt z dużymi figurami

Wniosek dotyczy usług rekreacyjnych w centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

33

Mieszkaniec Wasilkowa

park za SP

Wniosek dotyczy zieleni parkowej w centrum Wasilkowa. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

34

Mieszkaniec Wasilkowa

utwardzenie drogi oraz kanalizacja deszczowa

Brak wskazań lokalizacyjnych – ulice na terenie objętym planem są utwardzone i sukcesywnie wyposażane w kanalizację deszczową. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.

35

Osoba fizyczna

Pozostawienie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w pierzei Rynku pomiędzy ul. Gajną a Mickiewicza z możliwością przebudowy i rozbudowy oraz wprowadzeniem funkcji usługowej jako towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej..

Wniosek do tyczy pozostawienia funkcji zabudowy mieszkaniowej jako podstawowej przy Rynku. Nie jest to funkcja centrotwórcza. Planowane jest pozostawienie funkcji mieszkaniowej, uzupełnionej o zabudowę usługowo-handlową, jako centrotwórczą. Wniosek częściowo rozpatrzony pozytywnie.

 

 

 

data:.......................................

Podpis koordynatora procesu konsultacji:....................................

 

 

 

data:............................................

Podpis Gospodarza procesu konsultacji:.......................................

 

Dodana: 28 grudzień 2017 10:50

Zmodyfikowana: 28 grudzień 2017 11:36