OBWIESZCZENIE ICP-60-2021 gazociąg średniego ciśnienia Wasilków dz. 3577, 3518/2

Wasilków, 10.09.2021r.

BGGN.6733.60.2021.SK.1

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia, zlokalizowanej na dz. nr ewid.: 3577 oraz 3518/2 w obr. geod. Wasilków gm. Wasilków.

  Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 oraz art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp z o.o., pełnomocnik – Monika Jamiołkowska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej  jw.

Z uwagi na stan epidemii, wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 491 z późn. zm.), ewentualne uwagi, pytania i zastrzeżenia w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać (z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także z wyszczególnieniem sygnatury niniejszej sprawy) za pośrednictwem Poczty Polskiej, drogą e-mailową na adres - kancelaria@wasilkow.pl lub przy użyciu platformy e PUAP. Istnieje również możliwość bezpośredniego wglądu w akta sprawy po wcześniejszy zaanonsowaniu takiej potrzeby drogą telefoniczną.

Ponadto na podstawie art. 36 Kpa uprzejmie informuję, że sprawa ta ma skomplikowany charakter w rozumieniu przepisów art. 35 § 3 Kpa i będzie załatwiona w terminie wymienionym w tym przepisie.

Zgodnie z art. 35 § 5 do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

 

 Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni

od dnia publicznego ogłoszenia.  

 

POUCZENIE

 

Na podstawie art. 9 Kpa informuję, że strona zamieszkała za granicą Unii Europejskiej lub mająca siedzibę za granicą Unii Europejskiej jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń (art. 40 § 4 Kpa). W razie niewskazania takiego pełnomocnika na podstawie art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawi się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, zaś pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

Jednocześnie informuję, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej, przed którym prowadzone jest przedmiotowe postępowanie, o każdej zmianie swego adresu.

Zgodnie z art. 41 Kpa w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Art.  48. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.) stanowi że „Kto wbrew przepisom art. 22 ust. 2, ww. ustawy będąc obowiązany do zgłoszenia zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, nie zgłosi ich do właściwego organu (Starosta Powiatu Białostockiego) w ciągu 30 dni od dnia powstania zmian podlega karze grzywny”.

Otrzymują:

1.Pełnomocnik – Monika Jamiołkowska,

2.strony wg wykazu w aktach sprawy,

3.aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7
  2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl

Sprawę prowadzi: arch. Sławomir Kakareko

tel.: (85) 718 54 00 w. 014

Dodana: 10 wrzesień 2021 14:24

Zmodyfikowana: 10 wrzesień 2021 14:24