Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest

Wasilków, 07.05.2019 r.

 

 

AZBEST

INFORMACJA

 

 

BGGN.7021.11.2019.MGO

 

Gmina Wasilków planuje przeznaczyć środki na demontaż, odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest. Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone tylko zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne.

 

         Wobec powyższego informuję o przystąpieniu do tworzenia listy zainteresowanych skorzystaniem z pomocy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wasilków w 2019 r.

 

         Dofinansowaniem zostanie objęty demontaż, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w wysokości 100% poniesionych kosztów.

Koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego leżą po stronie właściciela nieruchomości.

 

Ww. prace realizowane będą przez uprawniony podmiot wyłoniony przez Urząd Miejski w Wasilkowie w wyniku procedury udzielania zamówienia publicznego.

 

         Wobec powyższego osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy, posiadające tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Wasilków, planujące w 2019 r. usunięcie wyrobów zawierających azbest, proszone są o złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 24 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

 

         Wzory druków można otrzymać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie (pokój nr 13) oraz pobrać ze strony internetowej www.wasilkow.pl i www.bip.wasilkow.pl.

 

Wszelkie informacje dotyczące zasad pomocy przy usuwaniu azbestu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie, pokój nr 13, tel. 85 718 54 00 wew. 021.

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Marta Goralewska

Dodana: 7 maj 2019 15:30

Zmodyfikowana: 7 maj 2019 15:30