Informacje dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne

Z dniem wejścia w życie (1 stycznia 2012r.) znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity – Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.).

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązany jest do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Rejestr taki na terenie Gminy Wasilków prowadzi Urząd Miejski w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7. Wpisu do rejestru, zmiany wpisu oraz wykreślenie z rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wpisu do rejestru dokonuje się w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nie uzupełnienie wniosku w podanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

Potwierdzeniem wpisu do rejestru jest zaświadczenie wydawane z urzędu.

Zmianę danych wpisanych do rejestru działalności regulowanej Przedsiębiorca obowiązany jest zgłosić w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych, składając wniosek o dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (art. 66 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Jakie wymagania obowiązany jest spełniać Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości?

Zgodnie z art.art. 9d, 9e oraz 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

 1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienie jego odpowiedniego stanu technicznego;
 2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo -transportowej;
 5. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie  hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
 6. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;
 7. sporządzanie kwartalnych sprawozdań i przekazywanie ich Burmistrzowi Wasilkowa w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Kiedy następuje wykreślenie Podmiotu z rejestru działalności regulowanej?

W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wasilków jest obowiązany złożyć do Burmistrza Wasilkowa wniosek o wykreślenie z rejestru w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności (art. 9 i ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach).

Ponadto, zgodnie z art. 71 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz art. 9j ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wykreślenie z rejestru następuje w przypadkach, gdy:

 • przedsiębiorca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności niezgodne ze stanem faktycznym;
 • przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie;
 • stwierdzono rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę;
 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 • stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem;
 • stwierdzono, że przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
 • stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne, odpady zielone lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych;
 • przedsiębiorca, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 cyt. ustawy, i nie świadczy usługi odbierania odpadów komunalnych w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 cyt. ustawy, w kolejnym roku kalendarzowym nie osiągnął poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2 cyt. ustawy.

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie – 1 stycznia 2012 r. – nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzili działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie udzielonego przez Burmistrza Wasilkowa zezwolenia, mogą wykonywać działalność w tym zakresie bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie do dnia 31 grudnia 2012 r.

Przedsiębiorcy działający na podstawie ww. zezwolenia zwolnieni są z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który odbiera odpady komunalne bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej, podlega karze pieniężnej w wysokości 5.000 zł za pierwszy miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru oraz 10.000 zł za każdy kolejny miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru (art. 9x ust 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Sprawozdawczość

Sprawozdanie powinno zawierać:

 • informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
 • informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
  • przekazanych do składowania na składowisku odpadów,
  • nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania;
 • liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;
 • wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem.

Przedsiębiorca, który nie działa na podstawie zawartej umowy z Gminą Wasilków (w trybie art. 6f ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) i nie świadczy usług w trybie zamówienia z wolnej ręki (na podstawie art. 6f ust. 2 ww. ustawy), obowiązany jest również:

 • zamieścić w sprawozdaniu informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
 • dołączyć wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły.

Wykazy te powinny zawierać:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości;
 2. adres nieruchomości, z której zostały odebrane odpady komunalne;
 3. data zawarcia i nr umowy z podaniem informacji, na jaki okres została zawarta;
 4. data rozwiązania lub wygaśnięcia umowy;
 5. dodatkowo rodzaj umowy: na odbiór odpadów zmieszanych na odbiór odpadów zebranych selektywnie oraz określenie rodzaju umowy z podziałem na umowę indywidualną, zbiorową lub inną.
 6. Wzór sprawozdania znajdziesz w załączniku poniżej

Dodana: 10 grudzień 2015 11:40

Zmodyfikowana: 10 grudzień 2015 11:42