Zaproszenie do składania ofert

Wasilków,15maja 2017 r.

Zaproszenie do składania ofert

Burmistrz Wasilkowa zaprasza do składania ofert na dostawę szczepionek PCV13 przeciwko pneumokokom dla dzieci urodzonych w latach 2014-2015 zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Wasilków. Postępowanie realizowane jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) i Uchwały Rady Miejskiej w Wasilkowie nr XVI/111/15 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom na lata 2016-2018” realizowanego przez Gminę Wasilków oraz Zarządzenia wewnętrznego nr 3/2016 Burmistrza Wasilkowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30000 euro.

1. Nazwa i adres Zamawiającego :
Gmina Wasilków
ul. Białostocka 7
16-010 Wasilków
NIP 966 210 43 41
www.wasilkow.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą maksymalnie 114 szczepionek przeciw pneumokokom PCV 13. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę ww. szczepionki.
2.2 Szczepienia będą realizowane przez dwa podmioty medyczne w Wasilkowie, tj. WA-MED s.j. przy ul. Kryńskiej 32,16-010 Wasilków oraz w EUROMED Agata Tarasiewicz przy ul. Nadrzecznej 22, 16-010 Wasilków i świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Wasilków, dlatego punkt odbioru szczepionek powinien znajdować się w Wasilkowie;
2.3 Dostarczone szczepionki muszą być zarejestrowane w Polsce i dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Polski- z datą ważności szczepionki nie krótszą niż 1 rok od dnia dostawy.
2.4 Szczepionki będą dostarczone w fabrycznie nowych, nieuszkodzonych opakowaniach, oznakowanych zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i będą spełniały wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 roku, w sprawie wymagań dotyczących opakowania produktu leczniczego oraz treści ulotek (Dz. U. Z 2015 r. poz.1109).
2.5 W cenie szczepionki powinno być zawarte zapewnienie przez oferenta opakowania termoizolacyjnego lub ciągu chłodniczego z punktu zakupu szczepionki do punktu realizacji szczepień położonego na terenie Gminy Wasilków.
2.6 Rodzice dziecka zameldowanego na pobyt stały na terenie Gminy Wasilków, pokrywają koszt jednej szczepionki w wysokości 100 zł brutto, a resztę ceny ofertowej sprzedanej szczepionki dofinansuje Gmina Wasilków.
2.7 Szczepionki dla dzieci z rodzin wielodzietnych, posiadających Kartę Dużej Rodziny i zameldowanie na pobyt stały na terenie Gminy Wasilków, będą finansowane w całości z budżetu Gminy Wasilków.
2.8 Sporządzenie miesięcznego wykazu dzieci, dla których zakupiono szczepionki z dofinansowania Gminy Wasilków i przekazywanie ww. wykazu wraz z rozliczeniem dofinansowania do Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków w terminie do 10-tego dnia następnego miesiąca.


3. Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2017 r.

4. Wykaz dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w momencie składania oferty:
a) Wypełniony formularz ofertowy – (według załącznika nr 1)
b) Zezwolenie na prowadzenie apteki lub licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.


5. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert :
5.1 Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ul. Białostockiej 7, w zamkniętej kopercie z dopiskiem - „Oferta na dostawę szczepionek PCV 13 przeciwko pneumokokom dla dzieci urodzonych w latach 2014-2015 zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Wasilków” do dnia 22 maja 2017 r. do godz.10:00.
Oferty złożone po ww. terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
5.2 Otwarcie ofert odbędzie się dnia 22 maja 2017 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie.

6. Kryteria oceny ofert:
6.1 Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium „cena”.
6.2 Liczba punktów w kryterium „cena” obliczane będzie zgodnie z poniższym wzorem:
liczba punktów= cena brutto oferty najtańszej / cena brutto oferty badanej x 100
6.3 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta ważna , która uzyska najwięcej punktów.

7. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z realizacji oferty na dostawę szczepionek w przypadku nie wyłonienia realizatora dostawy szczepionek PCV 13 przeciwko pneumokokom.


Z upoważnienia Burmistrza
Zbigniew Tochwin
Sekretarz Gminy

Lista stron