ZAWIADOMIENIE ICP-43-2018 PGE Bagiński.R. budowa linii SN i nN, stacji trasf. Wasilków 1210/31, 1210/13 ...

Wasilków, 28.09.2018 r.

BGGN.6733.43.2018.SK.1

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WASILKOWA

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej kablowej linii SN‑15kV, kablowej linii nN 0,4 kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15 kV/0,4 kV, złącza kablowego nN 0,4 kV oraz rozbiórka linii napowietrznej SN, na dz. nr ewid. 116 w obr. geod. Sielachowskie i dz. nr ewid. 1210/31, 1210/13, 1591/1, 1591/4, 1591/3, 1209, 1590/5, 6162 w obr. geod. Wasilków

Na podstawie art. 53 ust. 1 oraz art.51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie pok. nr 4 w godz. pracy Urzędu, można zapoznać się z treścią wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji jw., złożonego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, adres do korespondencji:Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład w Białymstoku ul. Gen. S. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok

Strony mają możliwość złożenia odpowiedzi na niniejsze zawiadomienie oraz złożenie wyjaśnień na piśmie. Ewentualne uwagi i zastrzeżenia należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga lub zastrzeżenie dotyczy.

Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa strona zamieszkała za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy w kraju, jest obowiązana wskazać pełnomocnika do doręczeń. Stosownie do art. 40 § 5 Kpa w razie niewskazania takiego pełnomocnika, przeznaczone dla strony pisma pozostawi się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa strony mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowy adres, zgodnie z art. 41 § 2 Kpa, ma skutek prawny.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni

od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:

1. PGE Dystrybucja S.A

ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin

pełnomocnik:

Robert Bagiński

RBB- ELECTRIC

ul. Sikorskiego 166 lok. 3.04,

18-400 Łomża

2. strony wg wykazu w aktach sprawy,

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl