ZAWIADOMIENIE ICP-13-2018 PSGaz.budowa gazociągu Wasilków 2543, 2920

Wasilków, 16.04.2018 r.

BGGN.6733.13.2018.SK.3

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej komunalnej i oświetleniowej nN 0,4 kV wraz ze słupami oświetleniowymi i kanałem technologicznym oraz demontaż istniejącej elektroenergetycznej linii kablowej komunalnej - inwestycja zlokalizowana w ul. Białostockiej w Wasilkowie tj. na dz. nr ewid. 561, 2543, 3681/3, 3681/4, 3686 i 3688 w obr. geod. Wasilków gm. Wasilków.

Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie, w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

adres do korespondencji:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład w Białymstoku

ul. Gen.S.Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok

2. strony wg wykazu w aktach sprawy,

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl