ZAWIADOMIENIE PSGaz. budowa gazociągu Nowodworce 1494, 1499/1 ...

Wasilków, 10.05.2019 r.

BGGN.6733.31.2019.SK.3

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia poniżej 0,5MPa do zasilenia budynków mieszkalnych, zlokalizowanej na dz. nr ewid.: 1494, 1499/1, 1498/1, 1498/2 w obr. geod. Nowodworce gm. Wasilków.

Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie, w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca

PSG Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów,

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

ul. Gen. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok,

2. strony wg wykazu,

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7,

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl