ZAWIADOMIENIE ICP-90-2019 PGE Racewicz.J. budowa linii energetycznej Nowodworce 1696, 1703/3

Wasilków, 16.01.2020 r.

BGGN.6733.90.2019.SK.3

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn.zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej doziemnej linii elektroenergetycznej ze złączami kablowymi nn-0,4kV, na dz. nr ewid.: 1696, 1703/3, 1703/4, 1702/12 w obr. geod. Nowodworce gm. Wasilków.

Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie, w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

1.Wnioskodawca - PGE Dystrybucja S.A.

pełnomocnik - Jerzy Racewicz ul. Witosa 21/12, 15-660 Białystok,

2. strony wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy,

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7,

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl .

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2020-01-16

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2020-01-16

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2020-01-16

Rejestr zmian