ZAWIADOMIENIE ICP-75-2019 ZAWISTOWSKI.K. budowa sieci wod.-kan. i gaz. Wasilków 3654, 1424/2

Wasilków, 04.11.2019 r.

BGGN.6733.75.2019.SK.4

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn.zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz sieci gazowej zlokalizowanych na dz. nr ewid.: 3654, 1424/2 w obr. geod. Wasilków gm. Wasilków, do zasilenia budynków mieszkalnych.

Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie, w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca - Krzysztof Robert Zawistowski

prowadzący działalność pn.Daria” Krzysztof Robert Zawistowski

ul. Ks. Rabczyńskiego 2, 16‑010 Nowodworce,

2. strony wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy,

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7,

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl .

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Wasilkowie

Wytwarzający/odpowiadający: Sławomir Kakareko

Data wytworzenia: 2019-11-04

Wprowadzający: Sławomir Kakareko

Modyfikujący: Sławomir Kakareko

Data modyfikacji: 2019-11-04

Opublikował: Sławomir Kakareko

Data publikacji: 2019-11-04

Rejestr zmian