ZAWIADOMIENIE ICP-7-2019 PGE. budowa sieci energetycznej Wasilków 2475, 2680/1 ...

Wasilków, 14.03.2019 r.

BGGN.6733.9.2019.SK.3

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn.zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, zlokalizowanych na dz. nr ewid.: 2475, 2680/1, 2680/3, 2642/9, 2641/1, 2508 w obr. geod. Wasilków gm. Wasilków.

Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie, w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

1.Wnioskodawca - PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

adres do korespondencji – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

Rejon Energetyczny Białystok Teren

ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok,

2. strony wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy,

3. aa.

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7,

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl .