ZAWIADOMIENIE ICP-7-2018 P4sp. zo.o. budowa stacji bazowej Osowicze 41/1

Wasilków, 06.06.2018 r.

BGGN.6733.7.2018.SK.7

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostały zebrane materiały i dowody w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „BIA 1108B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. nr ewid. 41/1 w obr. geod. Osowicze gm. Wasilków.

Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu przy ul. Białostockiej 7 w Wasilkowie, w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji strony postępowania mogą składać w tutejszym Urzędzie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca:

   P4 Sp. z o.o.

   ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

pełnomocnik: Dorota Brzeska Up-Telecom Sp. z o.o.

ul. Odkryta 36 lok. 10, 03‑140 Warszawa,

2. strony wg wykazu z akt sprawy,

3. a/a

Zawiadomienie w formie obwieszczenia umieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - ul. Białostocka 7

2. na stronie internetowej pod adresem: www.bip.wasilkow.pl